Tallar och fladdermöss kan hotas av byggplaner

Eriksbergs tallar är värda ett särskilt skydd när stora delar av stadsdelen ska byggas ut. Det anser länsstyrelsen som även värnar fladdermössen.

27 april 2017 08:10

De höga tallarna mellan bostadshusen är ett särskilt kännetecken för Uppsalastadsdelen Eriksberg. I de stora utbyggnadsplanerna för stadsdelen vill länsstyrelsen se tydligare besked från kommunen om vilka träd som är särskilt värdefulla att bevara och hur de ska skyddas. Tallbeståndet kan skadas både av nya hus och vid anläggningsarbetet, påpekar länsstyrelsen som nu lämnat sina synpunkter på förslaget till översiktlig planering av utbyggnaden.

Förutom de högresta furorna får stadsdelens fladdermöss särskild uppmärksamhet. Åtta fladdermusarter har påträffats i Eriksberg men länsstyrelsen efterlyser tydligare besked om hur djuren använder området och vilka miljöer som är särskilt viktiga att bevara när utbyggnaden startar. Det räcker inte med en utredning för enskilda byggprojekt, enligt länsstyrelsen, i stället krävs redan från början ett samlat grepp om fladdermusfrågan för hela stadsdelen. Myndigheten påminner om att alla fladdermöss i Sverige är fridlysta.

Även andra skyddade växter och djur trivs i Eriksberg. Länsstyrelsen vill se en förteckning över kända rödlistade och fridlysta arter och hur kommunen ska ta hänsyn till dem vid utbyggnaden. Myndigheten höjer ett varningens finger och vill att fridlysta arter alltid utreds tidigt "eftersom det annars kan uppstå hinder att genomföra kommande detaljplaner".

Andra synpunkter från länsstyrelsen gäller planerna för hur dagvatten ska behandlas när stadsdelen byggs ut, kartläggning av eventuellt förorenad mark, utredning av buller, trafiklösningar och höjderna på de planerade husen. I stadsdelen finns tolv konstaterat eller tänkbart förorenade områden, bland annat gamla Upsala-Ekebys lertäkt. Länsstyrelsen berömmer kommunen för planerna att leda dagvatten till särskilda dammar i Ekebydalen, i stället för direkt till Hågaån. Samtidigt är det "ytterst viktigt" att reningen av vattnet fungerar bra, vilket kan kräva nya tekniska lösningar som är i funktion innan utbyggnaden startar.

Byggplanerna har väckt intensiv debatt och mött protester från många Eriksbergsbor som anser att förtätningen går för långt. Länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande att området från början planerades med bevarad natur och stora grönytor mellan husen, enligt dåtidens "hus-i-park"-ideal. Byggmönstret har stort kulturhistoriskt värde, enligt länsstyrelsen, som särskilt lyfter fram Lasseby gärde i kvarteret Birka samt Eriksbergskyrkan. Båda har byggnadsminnesklass, enligt yttrandet.

Tidigare har UNT rapporterat om de många synpunkter som lämnats från boende i området. De flesta är kritiska mot att grönytor försvinner och stadsdelen förtätas, men vissa hoppas på mer liv, bättre service och ökad handelsutbud när stadsdelen växer kraftigt.

Omkring 2 600 nya bostäder ingår i planerna för Eriksbergs omvandling. Det innebär att stadsdelens befolkning kan fördubblas. Dessutom planeras butikslokaler, förskola, skola, service, parker och gröna stråk.

Utbyggnaden planeras ske främst i de västra och södra delarna. Västertorg pekas ut som ett kärnområde för handel och service med nya bostadshus upp till nio våningar höga.

Ekebydalen reserveras i förslaget främst för idrott och rekreation.

Om planerna blir verklighet kommer utbyggnaden att pågå under flera år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist