Stora byggplaner för Marielund

Uppsala kommun förbereder ett förslag för utbyggnad i större skala av nya bostäder intill Marielund, en dryg mil öster om staden. I november väntas ett första förslag presenteras för kommunledningen.

9 oktober 2008 07:00
I Marielund finns i dag mest större villor och sommarhus nära sjön Trehörningen. Boende i området är oroade över planerna som skulle innebära en kraftig utbyggnad i omgivningen, om de genomförs. Enligt byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (m) gäller planerna ett område norr om dagens bebyggelse, mellan länsväg 282 och nuvarande Marielund.

Totalt kan det röra sig om en föreslagen framtida utbyggnad på mellan 400 och 700 bostäder, enligt kommunens ledningskontor. I dag bor drygt 400 personer i Marielund, enligt kommunens statistik.
- Men förslaget är inte färdigt än och vi vet inte exakt var det kommer att landa. Vi har hittills pratat med markägare och förberett dem på att det kan komma ett förslag för utbyggnad i Marielund, säger Göran Carlén, planerare på kommunledningskontoret.

Utbyggnad i Marielund väntas ingå som en del i förslaget till fördjupad översiktsplan som kommunen ska arbeta fram för hela stråket Gunsta-Funbo-Länna.
Den kommer att innehålla planerad bostadsutbyggnad och övriga riktlinjer för hur marken ska användas på lång sikt.
I den gällande översiktsplanen pekas stråket österut längs Almungevägen ut som prioriterat för framtida utbyggnad, i synnerhet kring befintliga orter som Gunsta, Almunge och eventuellt Länna.
Marielund nämns dock inte i planen som aktuellt för nya bostäder i större skala.
En av de stora knäckfrågorna är hur kommunen ska få tillgång till marken för att kunna genomföra sina utbyggnadsplaner. Ett 60-tal privata markägare finns i hela stråket. Ett alternativ som kan komma att prövas är så kallade marksamverkansavtal. Liv Hahne utesluter dock att det kan bli aktuellt med tvångsinlösen av mark för utbyggnad.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!