Soptipp kan bli bostadskvarter

Omvandlingen av industrikvarteren vid Librobäck till bostäder fortsätter. Stora åtgärder krävs för att sanera marken innan byggstart.

3 september 2017 05:05

Delar av Börjetull i nordvästra Uppsala, strax intill Librobäck, användes under decennier som en gigantisk soptipp där mängder av industriavfall grävdes ned eller lades på hög. På några platser har provtagningar visat på mycket höga halter av föroreningar. Innan nya bostäder kan växa fram krävs stora och dyra saneringsåtgärder som fastighetsägarna kan få ta ansvar för. Kostnaden har beräknats till minst 200 miljoner kronor. Frågetecken finns om hur pålning för de nya husen ska genomföras utan att föroreningar sprids till grundvattnet, även efter en sanering.

LÄS MER: Pelling: Läget är klockrent

Området ligger mellan Fyrisvallsgatan, Börjegatan och Fyrisån. Byggplanerna har funnits i flera år men försenats bland annat på grund av de stora markföreningar som hittats. Nu finns ett första förslag till detaljplan som innehåller nya bostadshus i tätbyggda kvarter med plats för omkring 1 500 lägenheter. Fem fastighetsbolag delar på byggplanerna. Om hela utbyggnaden blir verklighet beräknas den pågå under närmare tio år. Bara saneringen av den förorenade marken kan ta upp till ett par års tid.

De flesta bostadshus planeras bli mellan fem och sju våningar höga. Tre elvavåningshus på cirka 35 meter blir högst i kvarteren. De nya husen placeras kring gårdar och utformas bland annat som fristående lamellhus och punkthus, några med "skulptural utformning" och sluttande fasader. Centralt i området ligger kontorshuset Skeppet från 1980-talet.

Gatorna i kvarteren ska enligt planförslaget planteras med träd och få separata cykelbanor. Seminariegatan kommer enligt planerna att förlängas i den nordvästra delen och anslutas till Börjegatan. Fyra nya förskolor planeras i kvarteren som också får vårdboende och en stadsdelspark. Dessutom ska delar av ett nedlagt industrispår omvandlas till parkmark. En del av stråket längs Fyrisån ska röjas och breddas. Över ån anläggs en ny gång- och cykelbro, i höjd med läkemedelsbolaget Galdermas område. Företaget planerar samtidigt en utbyggnad med kontorslokaler i 2-3-våningshus.

En liknande bro planeras över Librobäcken i väster.

Vid sidan om den förorenade marken är det trafikbullret som väntas kräva de största insatserna. Bullerskydd kan behövas för att klara rimliga nivåer på bland annat förskolornas gårdar. Mot de stora gatorna beräknas maxbullret utanför husen bli upp mot 80 decibel A. Kommunen räknar med att ljudnivåerna i lägenheterna ska hållas nere med placering och utformning av de nya husen.

Planförslaget är nu på samråd fram till 5 oktober, då grannar och andra kan lämna sina synpunkter till kommunen. Första byggstart beräknas kunna ske under tredje kvartalet 2018 och utbyggnaden är sedan tänkt att pågå i etapper.

Andra inslag i byggplanerna

Bostadsgårdarna ska få planteringar och inbjuda till vistelse och lek. Förskolegårdarna ska bli särskilt rymliga, enligt planförslaget.

Fyrisvallsgatan får smalare körbana medan en befintlig gång- och cykelbana breddas. Seminariegatan föreslås bli bredare för att få plats med dubbelriktad gång- och cykelbana samt en trädrad.

Leveranser till företagen ska ske främst från Börjegatan. I kommunens prognoser bedöms trafiken i området minska något fram till 2030.

Butikslokaler planeras längs både Fyrisvallsgatan och Börjegatan.

Parkeringsgarage byggs under husen för de boendes bilar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!