Markägaren Uppsala akademiförvaltning vill bygga cirka 110 småhus och ett 30-tal lägenheter i flerbostadshus i södra delen av Vattholma. Planerna innehåller också utrymme för en ny förskola. Det planerade bostadsområdet är cirka tolv hektar, motsvarande ungefär 16 fullstora fotbollsplaner. Marken består i dag av ett skogsparti i en kil mellan Malmvågsvägen och länsväg 290.

Byggnadsnämnden har nu beslutat att kommunen ska arbeta fram ett förslag till detaljplan för utbyggnaden. Grannar, myndigheter och andra får lämna synpunkter på planförslaget i två remissomgångar innan planen slutgiltigt kan klubbas. Det väntas ske tidigast under andra kvartalet 2021, om nämnden beslutar att gå vidare med planerna. Därefter krävs bland annat bygglov innan byggnadsarbetet kan starta.

Trafiken i korsningen mellan länsvägen och Malmvågsvägen väntas öka om utbyggnaden blir verklighet. Behovet av eventuella åtgärder ska studeras tillsammans med Trafikverket. Vidare ska trafikbullret till de planerade bostäderna granskas. Genom området planeras gång- och cykelvägar som ansluter till befintligt vägnät. Dessutom vill kommunen se en kvarterspark i området som är fri från biltrafik.

Andra frågor som ska granskas gäller förekomsten av fornlämningar i området. Sedan tidigare är en skärvstenshög från bronsåldern känd i området. Om byggplanerna genomförs så ökar behovet av skolplatser. Möjligheten att bygga ut Vattholma skola bör därför utredas i det planförslag som ska presenteras. En ny förskola ska innehålla minst fyra avdelningar, enligt kommunens direktiv för planeringen.