Sista ordet inte sagt om byggplaner

Kommunen utesluter inte att Seminarieparken kan komma att bebyggas, trots mark och miljööverdomstolens nej.

26 mars 2014 13:10

Samma dag som domen meddelades sade företrädare för bostadsbolaget NCC som äger marken att de trodde att byggprojektet preliminärt kan genomföras fast med en annan utformning.

Bygg- och miljönämndens ordförande Liv Hahne (M) utesluter inte att det kan bli så.

– Vi kan inte i dag säga hur de ska bygga. Vi har gått igenom domen och tror att det skulle kunna bli bostäder i någon form. Men det kommer att kräva att vi gör en grundlig studie som preciserar riksintresset. Vi måste också motivera bättre varför vi frångått översiktsplanen som säger att stora delar av området är särskilt bevarandevärt som grönområde, säger hon.

Ulla Björkman, lektor i offentlig rätt vi Uppsala universitet och medlem i föreningen Vårda Uppsala som överklagat byggplanerna tror inte det blir några bostäder.

– Två domar, en i mark och miljödomstolen och en i mark och miljööverdomstolen, har tydligt definierat att parken är ett riksintresse. Det har inte gjorts tidigare och det är ganska svårt att komma förbi, säger hon.

Om NCC vill göra ett försök att bygga i Seminarieparken så måste den nya planen också prövas av länsstyrelsen.

– Men, som jag ser det, så är Länsstyrelsen idag bunden av mark- och miljödomstolarnas två beslut som slagit fast områdets status som riksintresse, säger Ulla Björkman.

Hon anser att domstolarna varit tydliga med att det är Seminarieparken som helhet som hotas, inte delar av den.

– Jag har svårt att se att det skull göra skillnad om man minskade våningshöjden eller modifierade förslaget på annat sätt. Så fort man börjar bygga nåt annat i parken så förvanskar man riksintresset. Det går inte att komma så mycket längre och jag tycker det är lite dystert om politikerna i byggnadsnämnden inte är med på det.

NCC kan dock söka om bygglov så många gånger bolaget vill. Det är bara den plan som nu prövats som underkänts.

– Är det så att domen ger öppningar för att bygga bostäderna på ett annat sätt så ger det möjlighet att gå fram med en annan plan, men kommunen måste vilja det. Det är kommunen som har planmonopol, säger Tomas Karlbom professor i fastigheter och byggande vid KTH i Stockholm.

Att neka NCC det är svårt enligt Liv Hahne.

– För att kommunen ska avvisa en sådan begäran ska mycket till. Sen ska man veta att det ligger en byggrätt sedan tidigare på hela den här marken som tillåter allmänna byggnader, inte bostäder alltså, i fyra våningar. Så det är fullt möjligt att bygga en stor förskola eller något annat i parken, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!