Så vill partierna avlasta Uppsalas lärare

Uppsalas politiker är eniga: det behövs fler vuxna i skolan för att avlasta lärarna. Det visar UNT:s rundringning.

13 juni 2018 07:00

I flera artiklar har UNT rapporterat om den pressade situationen för Uppsalas lärare, bland annat att fyra av tio lärare i Uppsala inte hinner med sina arbetsuppgifter under arbetstid. Det ökade kravet på dokumentation är, enligt de lärare som UNT intervjuat, en av orsakerna till stressen. Samtidigt ökar lärarbristen och är nu så stor att den inte längre går att utbilda bort.

Läs mer: Uppsalalärare vittnar om hårt pressade dagar

Läs mer: Hon fick nog och sa upp sig

UNT har hört med de partier som sitter i kommunfullmäktige hur de vill få lärarna att må bättre och stanna kvar i skolans värld. Och det finns en sak som politikerna tycks eniga om: det behövs fler personalgruppen i skolan. Här nedan ser du hur varje parti svarat.

Moderaterna

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd:

För att lärarna ska ha tid att fokusera på kunskapsinlärningen vill vi införa lärarassistenter som avlastar lärarna på de uppgifter som inte rör undervisningen. För att ge lärarna konkurrenskraftiga löner behöver vi fortsätta höja lärarnas löner. En förutsättning för att elever och lärare ska kunna göra ett bra jobb är att arbetsmiljön är god. Vi föreslår en kraftig upprustning av skollokalerna i Uppsala, med målet att bygga bort tillfälliga lösningar och ersätta med permanenta lösningar. God arbetsmiljö kräver ordning och reda i skolan och Moderaterna föreslår nolltolerans mot ej godkänd frånvaro.

Centerpartiet

UnnHarsem, skolpolitisk talesperson i Uppsala:

Vi vill förbättra för lärarna genom fler vuxna i skolan som kan vara exempelvis rastvakter, lunchvakter och kamratstödjare så att lärarna kan undervisa. All administrativ börda som inte är direkt kopplad till det pedagogiska uppdraget bör minska kraftigt och det ska finnas möjligheter till mer individuellt e-lärande som komplement till lärarnas undervisning. Vidare vill vi införa minst 30 minuter av fysisk aktivitet per skoldag för att göra eleverna mer mottagliga för kunskapsinhämtning. De skolor som tar ett stort integrationsansvar ska få mer pengar. Det är också viktigt att fortsätta höja lärarlönerna.

Kristdemokraterna

Jonas Segersam, kommunalråd:

För att öka yrkets attraktivitet är det viktigt att inte bara prata om höjda lärarlöner, utan även om vilka arbetsuppgifter en lärare ska ha. Vi vill införa lärarassistenter som kan avlasta lärarna så att de kan fokusera på undervisning. Det ska finnas möjligheter till utveckling inom yrket, vilket också ska synas i lönekuvertet. De senaste åren vittnar allt fler lärare i Sverige om våld och hot i skolan, den utvecklingen måste brytas. Vi vill utarbeta en handlingsplan i syfte att öka tryggheten för lärarna. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare och kunna konkurrera med friskolor och andra kommuner om lärarna.

Liberalerna

Helena Hedman Skoglund, skolpolitisk talesperson i Uppsala:

Det är viktigt att lärare får fokusera på det de är bäst på, nämligen undervisning. Skickliga lärare med tid för eleverna är vad som höjer resultaten. För att lyfta bort vissa uppgifter från lärarna behövs fler lärarassistenter, administratörer och kuratorer. Jag är själv en av de lärare som lämnat yrket och vet hur tuff situationen kan vara. Ska vi kunna behålla lärare, och locka tillbaka de som lämnat yrket, måste vi erbjuda en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftig lön, möjligheter att utvecklas och göra karriär inom yrket. Lönekriterier som uppmuntrar kvantitet i stället för kvalitet är en riktigt dålig idé.

Sverigedemokraterna

Simon Alm, gruppledare och kommunfullmäktigeledamot:

Problemet i många av Uppsalas skolor är att elevunderlaget, och arbetsbördan, ökar kraftigt samtidigt som resurser i kronor och lärare inte hänger med.

Invandringsmottagandet har bidragit till att försvaga Uppsalas ekonomi och att antalet elever ökar ytterligare. Konsekvenserna drabbar elever och lärare. Det finns många lärare som har valt att lämna läraryrket på grund av arbetsförhållanden. Kortsiktigt finns där en rekryteringspotential om vi kan erbjuda bättre villkor. För det behövs resurser, invandringspaus, fokus på lärande och mer stöd och befogenheter till att upprätthålla ordning och reda.

Feministiskt initiativ

Lovisa Johansson, partiets förstanamn i Uppsala:

Lärarnas uppgift är inte bara att utbilda barn i specifika ämnen, utan också att hjälpa dem att bli självständiga och demokratiska samhällsdeltagare, vilket inte går att effektivisera hur mycket som helst. I stället för att pressa lärare att ha ännu fler lektioner bör vi satsa på att förbättra lärarnas arbetssituation. Mer tid till kringarbete och längre tid mellan lektionerna gör att lärarna lättare hinner med sina arbetsuppgifter. 15–20 minuter mer mellan varje pass skulle göra stor skillnad. Skolorna måste få resurser att avlasta lärarna där det går, exempelvis genom utökad elevhälsa och lärarassistenter.

Vänsterpartiet

Tobias Smedberg, partiets förstanamn i Uppsala:

Det behövs mer resurser och mindre detaljstyrning för att minska barngrupper och ge lärare bättre förutsättningar. Vi säger nej till att knyta lärares löneutveckling till undervisningstid. Lärare behöver avlastas genom exempelvis lärarassistenter, utbyggd elevhälsa och stöd till elever med särskilda behov. För att bryta segregationen vill vi skrota skolvalssystemet och i stället införa upptagningsområden som låter eleverna läsa närmare sitt hem. På nationell nivå behöver vi förstatliga skolan samt stoppa rätten för företag att göra vinster på skolverksamhet: skolans resurser är till för lärare och elever, inte för aktieägare.

Miljöpartiet

Linda Eskilsson, vice ordförande utbildningsnämnden:

Vi behöver avlasta lärare och stötta elever med hjälp av fler lärarassistenter, utökad elevhälsa samt personer som sköter administration och andra kringuppgifter. Skolans arbetsmiljö är avgörande för att alla som jobbar där ska trivas. Vi vill därför fortsätta och bredda lönesatsningen, lyfta fram alla yrkeskategorier och starta en dialog med företrädare för skola och förskola för att skapa hållbara yrken där man vill stanna och utvecklas. Vi vill styra skolan med tillit. Politiken ska sätta mål och ambitioner i dialog med professionen, som sedan säkerställer att vi når dessa mål på bästa sätt i dialog med politiken.

Socialdemokraterna

Caroline Hoffstedt, ordförande utbildningsnämnden:

Under lång tid har det investeras för lite i skolan. I dag jobbar ytterligare 100 lärare i våra grundskolor och 300 fler medarbetare i våra förskolor jämfört med 2014. Det har varit möjligt för att vi har prioriterat skola och förskola före skattesänkningar. Att vi anställt så många fler är bra men knappast tillräckligt. För att öka yrkets attraktivitet och avlasta lärarna vill vi satsa på bland annat höjda lärarlöner, minskad administration, tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter, lärarassistenter, återrekrytering av lärare som lämnat yrket och snabbspår för akademiker som vill bli lärare.

Bakgrund

Fyra av tio lärare i Uppsalas grund- och gymnasieskolor måste jobba över för att hinna med sina arbetsuppgifter, visar en medarbetarenkät gjord av Uppsala kommun.

De främsta orsakerna bakom stressen är enligt lärare som UNT intervjuat: en ökande mängd dokumentation, nya kunskapskrav, för mycket undervisning samt för få vuxna i skolan.

Uppsala kommun är först i Sverige med att införa mer undervisningstid som lönekriterium. Det har mött svidande kritik från bägge fackförbunden, eftersom man befarar att det ökar stressen ytterligare.

För att råda bot på lärarbristen skulle var fjärde ungdom i varje elevkull behöva bli lärare. För att få lärarna att räcka behöver skolorna nu se över vilka arbetsuppgifter som lärarna utför, menar en expert UNT talat med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow