Oroliga känslor när strid om bergtäkt ska avgöras

På tisdagen börjar förhandlingarna gällande den planerade bergtäkten i Vänge. De närboende oroas över hur ett godkännande skulle komma att påverka området.

12 december 2017 07:00

Förhandlingar äger rum under tisdagen och onsdagen. Mark- och miljödomstolen kommer då att gå igenom materialet tillsammans med de sökande och övriga som yttrat sig i ärendet.

– Vi kommer under huvudförhandlingen att gå igenom vad de ansvariga vid bolaget vill och föreslår, synpunkter från specialmyndigheter och de boende i området. Efter det kommer ett beslut att tas, men ett datum är ännu inte satt, säger Inge Karlström, ordförande vid förhandlingarna och rådman i mark- och miljödomstolen.

Ärendet gäller företaget Swerocks ansökan om en bergtäkt för att utvinna krossmaterial ur berget. Området ligger drygt en kilometer öster om Vänge, utanför Uppsala. Tillståndet gäller en period på 25 år.

Ulla och Per-Anders Gustafsson bor 300 meter från det tilltänkta området. De har under de senaste åren försökt stoppa tillståndet.

– Det är ovissheten som är det värsta. Man känner sig helt rättslös, säger Ulla Gustafsson.

Paret har samlat in underskrifter från över 900 av de boende i området, pratat med politiker och spridit information i grupper på sociala medier. Senast har de samlat in pengar till en jurist som ska företräda dem i ärendet.

– Jag tror ingenting om vad som kommer att hända, det finns fortfarande många oklarheter. Kommunen och miljö- och hälsonämnden har sagt nej men om miljödomstolen anser att samhällsnyttan är större än intrånget, kan de bevilja det i alla fall, säger Per-Anders Gustafsson.

Den tänkta bergtäkten väntas orsaka buller, höglastbilstrafik, samt påverka vattennivåer och djurliv, menar de boende. För några år sedan hittades vattensalamandrar i området som skyddas av Artskyddsförordningen, Bernkonventionens lista över strikt skyddade arter och EU:s habitatsdirektiv. Deras överlevnad hotas av bergtäkten, anser kommunen och boende i området.

Enligt utredningar som gjorts beräknas även täkten förändra vattenflödet genom att öka avrinningen för ett dike som rinner ut i Håga ån från cirka 90 000 till över 330 000 kubik meter per år.

– Vattennivåerna är redan höga i området och om det skulle svämma över här har vi åkermark som det inte går att odla på. Vi är pensionärer men arrenderar ut åkermarken, och ingen vill nog betala för mark som det inte går att odla på, säger Per-Anders Gustafsson.

Kommunstyrelsen sa i juni i år nej till en bergtäkt, det ansågs bland annat ha negativ miljö- och hälsopåverkan och störa trafiken i området. Det ansågs även hindra utvecklingsmöjligheterna i Vänge.

– Vänge är ett tillväxtområde och det är inte bra om det ligger en bergtäkt nära poteniella områden för bostäder, från- och tillfartsvägen skulle även bli starkt trafikerad vilket skulle orsaka buller och damm för de boende, säger Bengt Fladvad (MP), från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Lars Jergeby var den som 2012 gav Swerock tillstånd till en bergtäkt på sin mark. Något han gjorde av ekonomiska skäl. Han anser att protesterna mot bergtäkten är överdrivna.

– Man pratar med varandra om hur jävligt det kommer bli, fast det inte kommer det, säger han.

Enligt honom finns det positiva aspekter av en bergtäkt i området, eftersom att naturgrus är en bristvara.

– Det är ett bättre alternativ med bergkross. Det är en typisk reaktion från omgivningen att behovet finns men ingen vill ha en bergtäkt där det påverkar dem själva, säger Lars Jergeby.

Han anser också att täkten skulle gynna Uppsala stad där det byggs mycket, eftersom den tänkta krossen skulle gå till betongtillverkning. Swerocks skulle konkurrera med den redan existerande bergtäkten vid Nåsten längs 55:ans väg, vilket i sin tur skulle pressa ner priserna på bergkross.

– De har inte haft någon konkurrens, en till bergtäkt skulle leda till billigare betong för Uppsala, säger han.

UNT har sökt företrädare för Swerock utan framgång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!