Nytt försök att bygga på gammal soptipp

Byggplanerna i Börjetull går vidare sedan kommunen lagt fram nya utredningar om de stora markföroreningarna i området.

17 mars 2019 16:00

Delar av industrikvarteren i Börjetull i nordvästra Uppsala var fram till mitten av 1950-talet en jättelik soptipp där mängder av industriavfall slängdes. Kommunen planerar för en utbyggnad med omkring 1600 lägenheter i området, men innan dess krävs stora saneringsinsatser. Området ligger mellan Fyrisvallsgatan, Börjegatan och Fyrisån och är tänkt att på sikt bli ett lokalt centrum med butiker, verksamheter och annan service.

Kommunen fick skarp kritik av länsstyrelsen för att ha gått för snabbt fram med planerna och inte presenterat tillräckliga utredningar om föroreningarna och saneringen. Nu återkommer kommunen med en större kartläggning av marken och skyddsåtgärder vid omhändertagandet av föroreningarna så att farliga ämnen inte sprids till mark och vatten.

Deponin har en yta på omkring 40 000 kvadratmeter och saneringsarbetet kommer att bli mycket omfattande. En tidigare kostnadsberäkning ligger runt 200 miljoner kronor. Markägarna och de blivande byggherrarna får stå för så gott som hela notan och varningar har höjts för att hyrorna därmed kan bli ännu högre än vanligt vid nyproduktion.

I de blivande bostadskvarteren planeras nya hus i 4-7 våningar och ett högsta hus på 11 våningar. Centralt i området ligger kontorshuset Skeppet från 1980-talet som även i fortsättningen ska innehålla arbetsplatser. I området planeras också nya förskolor och lokaler för verksamheter i bottenplanen mot de större gatorna i området. Förslaget innehåller också en mindre park och två nya gång- och cykelbroar över Fyrisån. En del av stråket intill ån ska röjas, enligt förslaget.

Kommunens plan- och byggnadsnämnd har nu beslutat sända ut förslaget till detaljplan på ännu en granskningsomgång, då myndigheter, grannar och andra kan lämna synpunkter. Detaljplanen beräknas kunna klubbas under tredje kvartalet i år. Därefter krävs bland annat bygglov innan byggnadsarbeten kan starta, förutsatt att kommunens beslut inte överklagas.

Grannar och andra har i tidigare remissomgångar ansett att de nya husen blir för höga och placeras för tätt. Kommunen har under arbetets gång bantat byggplanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist