Nya universitetsplaner mötte fnysningar

Uppsala universitet planerar en ny mötesplats mellan forskare och allmänhet, under namnet Science Gallery, i den föreslagna nybyggnaden vid Odinslund.

6 december 2018 22:02

– Visionen är att kunna ge nya perspektiv på aktuella frågor och utrymme för möten mellan forskare och allmänhet. En plats dit man kan gå med komplicerade och svåra frågor.

Det sade Elisabet Nihlfors, pedagogikprofessor vid Uppsala universitet, som presenterade förslaget vid ett öppet möte på torsdagskvällen om byggplanerna intill Odinslund. Även Sveriges Lantbruksuniversitet och representanter från Uppsala kommun och Region Uppsala ingår i den grupp som arbetat fram idéerna. Bakgrunden är kommunens krav att en stor del av det planerade nybygget, som sker inom Uppsala studentkårs och vetenskapssamhällets ram, ska stå öppet för allmänheten. Planer på ett vetenskapscentrum i Uppsala har funnits länge och tidigare utretts i en förstudie, som nu tagit mer detaljerad form.

LÄS MER: Glasfasad och metall i känslilg Uppsalamiljö

Utställningar, tvärvetenskapliga möten, experiment och teater är verksamheter som kan få plats i huset. Förhoppningen är att skapa en träffpunkt för studenter, forskare, konstnärer och intresserade Uppsalabor över en kopp kaffe. Personliga möten ska stå i fokus, enligt presentationen:

– Man kan tänka sig att någon gästprofessor vid universiteten finns på plats en gång i veckan. Det ska vara ett innehåll med hög kvalitet, sade Elisabet Nihlfors.

Sedan tidigare finns fyra liknande verksamheter vid universitet runt om i världen. Främsta målgrupp för Uppsalasatsningen blir åldersgruppen kring 15-25 år – en svårnådd grupp människor, konstaterade Elisabet Nihlfors. Men lyckas man så kan universiteten också dra mer handfast nytta av mötesplatsen, genom att locka fler studenter. Hon pekade bland annat på Science Gallery i Dublin som blivit en väg att rekrytera nya studenter till stadens högre utbildning.

Ett mer känsligt läge för nybyggnad än Odinslund går knappast att hitta i Uppsala, men Elisabet Nihlfors betonade att placeringen, centralt i staden och i hjärtat av det akademiska Uppsala, är en styrka i förslaget.

– Det ska vara lätt att komma till, angeläget att komma till och en verksamhet som förändras, summerade hon.

Nu tillhörde torsdagskvällens åhörare inte den mest lättflörtade sorten och hela byggplanen har dessutom ifrågasatts från flera håll. Publiken i Humanistiska teatern gjorde knappast vågen över idéerna. Men de utbröt inte heller i verop och tandagnissel, även om fnysningar om "akademiskt flum" och "jippoverksamhet" hördes i bänkraderna.

LÄS MER: Nytt försök att bygga i Odinslund

Presentationen var en i raden av korta redovisningar om läget i de omdiskuterade byggplanerna i kvarteret Ubbo, snett emot Helga Trefaldighetskyrkan. Kommunens förslag till detaljplan är nu ute på samråd. Fram till början av januari kan myndigheter, organisationer och Uppsalabor lämna sina synpunkter till kommunen.

Som UNT tidigare rapporterat innebär planförslaget i stora drag en ny byggnad med glas- och metallfasad längs Odinslund, intill Villa Anna, med forskarbostäder och hotell mot gården och med verksamhet för allmänheten mot parkstråket. Ett befintligt brygghus på gården rivs och ersätts av ett hus med forskarbostäder.Övriga äldre byggnader i kvarteret får skydd mot rivning och förvanskning.Sedan 1960-talet finns en byggrätt i kvarteret som ger markägaren, stiftelsen Ubbo, rätt till en större nybyggnad än dagens förslag, men på en plats längre in från Odinslundsstråket.

LÄS MER: 1800-talshus hotas av rivning

Publikens frågor, reaktioner och kritik under torsdagskvällen riktades bland annat mot den moderna utformningen, med glas och metallfasader, som flera ansåg illa anpassad till den äldre miljön. Andra ifrågasatte det lämpliga i att bygga just forskarbostäder på platsen, som är strösslad med byggnads- och kulturhistoria. Farhågor luftades också om finansieringen, negativ inverkan på parkmiljön, alltför dominerande huvudbyggnad och förlusten av äldre träd i kvarteret, som en följd av nybygget. Ett befintligt vårdträd mitt på gården ska dock bevaras, enligt kommunens besked. Enligt markägaren, stiftelsen Ubbo, har noggranna beräkningar gjorts som landar i att projektet har ekonomisk bärkraft.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist