Ultunalänken handlar om en riktig storsatsning på spårvägstrafik i Uppsala. Länken ska gå mellan Gottsunda och Bergsbrunna och är en del av utbyggnaden av fyrspår mellan Stockholm och Uppsala som staten och Uppsala kommun kommit överens om. Staten har förbundit sig att investera hälften, 900 miljoner kronor, i spårvägen om Uppsala kommun bygger 33 000 nya bostaden i Södra Uppsala fram till år 2050.

Ett avtal med Trafikverket måste dock vara undertecknat innan sommaren för att staten ska stå för investeringen.

– Tecknar vi inte avtalet nu så brinner de statliga pengarna inne, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Artikelbild

| Spårvägen ska korsa det känsliga naturområdet Årike Fyris på en bro. Det kräver omfattande utredningar.

Uppsala kommun ska bygga Ultunalänken och Region Uppsala att driva trafiken på den. Länken beräknas kosta 1.972 miljoner kronor. Staten betalar ut sin del av pengarna det år då bygget börjar, enligt planeringen blir det år 2024. Blir det dyrare ska kommunen stå för pengarna.

Men miljonerna rullar redan. Enligt den betalningsplan som ingår i avtalet kommer Uppsala kommun under det här året att satsa 22 miljoner kronor i projektet och under åren 2020-2023 ytterligare 75 miljoner kronor.

– Det är pengar vi använder för att utreda och ta fram underlag till det beslut som ska tas. Mycket ska göras. Vi måste undersöka både mark- och vattenförhållanden. Spårvägen ska delvis gå genom känsliga områden. Det kräver stora resurser, säger Erik Pelling.

Utredningen ska klarlägga kostnader och förutsättningar både för spårväg och en alternativ kollektivtrafiklösning med snabbussar, så kallad BRT.

– Senast under 2021 ska vi ha ett så pass bra underlag så att vi kan ta ett beslut om vi ska bygga spårväg eller inte. Förhoppningsvis innan om vi är klara med utredningen.

Måste ni inte bygga spårväg för att få 900 miljoner kronor?

– Det kommer naturligtvis att vara ett tungt argument. Men visar utredningen att det blir mycket dyrare än vi räknat med, trots statens pengar, så är vi fria att välja något annat. Vi äger beslutet, säger Erik Pelling.

Den politiska diskussionen om vilket trafikslag kommunen ska välja pågår fortfarande och flera partier håller öppet för andra lösningar än spårväg. Liberalerna är skeptiska. KD är för spårväg sedan nästan tio år. Andra vill inte begränsa den bro som ska byggas mellan Ulltuna och Bergsbrunna över Årike Fyris till enbart spårtrafik.

Enligt Erik Pelling finns dock en bred enighet om att en ny kollektivtrafiklösning behövs.

– Det är en av anledningarna till att vi fortsätter att utreda fler alternativ, säger han.