Miljögifter tros snabba på åldrandet

Det finna ett tydligt samband mellan stigande halter i blodet av ett par svårnedbrytbara bekämpningsmedel och ett påskyndat biologiskt åldrande.

20 februari 2018 07:05

Det visar forskare vid Uppsala universitet i en studie, som publiceras i miljöforskningstidskriften Environmental International.

– Våra resultat ligger i linje med fynden från tidigare experimentella studier, men det behövs fler och större undersökningar innan vi säkert vet om det rör sig om ett orsakssamband. Om så skulle visa sig vara fallet innebär det att förhöjda halter av dessa bekämpningsmedel påskyndar det biologiska åldrandet med drygt ett år, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet.

De flesta har förmodligen egna erfarenheter av att både ha underskattat och överskattat hur gammal en person är. Sådana felbedömningar har större betydelse än att bara vara pinsamma misstag. Flera studier har visat att personer som bedöms se äldre ut än sin ålder är betydligt mer sjukdomsdrabbade och har högre dödlighet än jämnåriga som bedöms se yngre ut.

Det kan alltså finnas stora skillnader mellan en persons kronologiska ålder, mätt utifrån hur lång tid som har gått efter födelsen, och kroppens biologiska ålder.

– Det är detta vi har tagit fasta på när vi i vår nya studie har använt ett så kallat dna-metyleringstest, som analyserar ett blodprov för att beräkna en persons biologiska ålder. I tidigare studier har noterats att de som har en hög biologisk ålder mätt på detta sätt oftare får hjärt-kärljsukdomar occh avlider i förtid, säger Lars Lind.

Forskarna har undersökt både "dna-metyleringsprofilen" och halterna av bekämpningsmedlen DDE, TNC och HCB i sparade blodprover från cirka 1 000 kvinnor och män i den så kallade PIVUS-studien i Uppsala. DDE är den stabila nedbrytningsprodukten av det mycket kända insektsgiftet DDT, TNC är förkortning för transnonaklor och HCB står för hexaklorbensen.

Blodproverna togs när deltagarna var 70 år gamla.

I alla blodproverna fanns mätbara mängder av de tre bekämpningsmedlen, men halterna varierade ganska mycket från prov till prov.

När forskarna sedan jämförde dessa uppgifter med svaren på dna-metyleringstestet för att mäta deltagarnas biologiska ålder fann de ett par tydliga samband.

– Ju högre nivå av DDE och TNC i blodet, desto högre var deltagarnas biologiska ålder. För HCB såg vi däremot inget samband alls med biologisk ålder, kanske därför att den substansen har en annorlunda verkningsmekanism i kroppen än de båda andra bekämpningsmedlen, säger Lars Lind.

För den femtedel av deltagarna som hade högst halter av DDE och TNC i blodet beräknades den biologiska åldern till i genomsnitt drygt ett år högre än för den femtedel som hade lägst halter av dessa båda bekämpningsmedel.

– Om detta speglar verkliga orsakssamband, som mycket pekar på, skulle chanserna till både friskare och längre liv öka om vi kan minska halterna av dessa bekämpningsmedel, säger Lars Lind.

DDT, TNC och även HCB hör till en kemiskt "familj" som kallas för organokloriner. De är alla sedan länge förbjudna att använda i Sverige.

– Alla bryts dock ner så långsamt i naturen att det fortfarande är näst intill omöjligt att helt undvika att få i sig rester av dem. Däremot kan man sannolikt minska exponeringen för dem genom att undvika att äta fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern så ofta. Vi har i andra studier sett att en blandad kost, som bland annat Livsmedelsverket rekommenderar, leder till de lägsta halterna, säger Lars Lind.

Fotnot: Hela artikeln i Environmental International kan läsas här

<p>Del av större projekt</p>

Studien kring sambandet mellan bekämpningsmedel i blodet och biologiskt åldrande är en del av ett större projekt för att kartlägga samband mellan en rad långlivade miljögifter och olika folksjukdomar.

I tidigare delstudier från projektet har forskarna rapporterat samband mellan förhöjda halter av vissa miljögifter i blodet och bland annat ökad risk för stroke, åderförkalkning, diabetes, försämrad pumpförmåga hos hjärtat, fettinlagringar i buken och demens.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross