Längre liv med mat som motverkar inflammation

En kost med mycket frukt och grönsaker, en del choklad, nötter, baljväxter och andra livsmedel som motverkar inflammation i kroppen kan förlänga livet.

20 oktober 2018 21:00

Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet i en studie bland nära 70 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

– Våra resultat kan förhoppningsvis uppmuntra fler att äta nyttigare och dra ner på eller helt undvika livsmedel som kan stimulera till en låggradig men kronisk inflammation i kroppen, till exempel rött kött, läsk och chips, säger professor Alicja Wolk vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Deltagarna var i stort sett friska när de vid studiens start besvarade en omfattande hälso-och livsstilsenkät, med detaljerade frågor om bland annat sina mat- och dryckesvanor.

Utifrån svaren har forskarna räknat ut varje deltagares poäng på ett speciellt 16-gradigt anti-inflammatoriskt kostindex, AIKI.

Indexet togs fram med hjälp av uppgifter om både kostvanorna och halterna av inflammationsämnet CRP i blodet hos drygt 3 500 av kvinnorna i studien (se även separat artikel).

Under de 16 år som kvinnorna och männen har följts upp efter att de besvarade frågorna om sina mat- och dryckesvanor dog drygt 16 000 av dem, för det mesta i någon hjärt-kärlsjukdom eller cancer.

Såväl dödligheten totalt sett som dödligheten i någon hjärt-kärlsjukdom eller cancer var betydligt lägre bland deltagarna med höga poäng i det antiinflammatoriska kostindexet än bland deltagarna med låga poäng.

Men inte nog med det. Forskarna såg också ett tydligt samband mellan AIKI-poängen hos kvinnorna och männen som hade avlidit och deras ålder vid dödsfallet, i synnerhet hos dem som rökte.

Rökare med höga AIKI-poäng levde i medeltal 1,7 år längre än rökare med låga AIKI-poäng. För deltagare som aldrig hade rökt var skillnaden i livslängd mellan dem med höga respektive låga AIKI-poäng "bara" drygt sju månader.

– Även om rökare alltså verkar ha förhållandevis störst nytta av en antiinflammatorisk kost är det bästa ur hälso- och överlevnadssynpunkt förstås ändå att aldrig börja röka, och näst bäst att sluta röka om man gör det, säger Alicja Wolk.

Personer som aldrig hade rökt och hade höga poäng i AIKI-indexet levde i genomsnitt 4,6 år längre än personer som rökte och hade låga AIKI-poäng.

Varför verkar rökare ha störst nytta av mat- och dryckesvanor som motverkar inflammation i kroppen?

– Det beror sannolikt på att rökning har kraftigt inflammationsframkallande effekter, som utan motverkande krafter bland annat påskyndar utvecklingen av åderförkalkning. Hos personer som aldrig har rökt är den inflammatoriska aktiviteten i kroppen förmodligen i allmänhet lägre och därmed också nyttan mindre av att sänka den ytterlígare, säger Alicja Wolk.

AIKI-indexet innehåller en del kontroversiella punkter. Bland annat ger en måttlig konsumtion av alkoholhaltiga drycker som vin och öl vardera en pluspoäng på den 16-gradiga skalan.

Forskarna påpekar att det faktum att båda visats motverka inflammation, men bara när de dricks i måttliga mängder, inte innebär att man bör förbättra sina AIKI-poäng genom att dricka flera glas av både öl och vin i veckan.

– Alla i gruppen med den längsta överlevnaden hade minst 8 poäng i AIDI-indexet, men ingen hade mer än 13 poäng. Man behöver alltså inte äta allt som ingår i AIDI för att få positiva effekterna av en antiinflammatoriskt kost. Värt att notera är att den komponent i indexet som är starkast kopplad till antiinflammatorisk effekt är mycket frukt och grönt, säger Alicja Wolk.

Fotnot: Hela den vetenskapliga artikeln om studien är publicerad i Journal of Internal Medicine.

 

<p>Här kan du räkna ut ditt antiinflammatoriska index I linje med flera andra studier</p>

Livsmedel med antiinflammatorisk potential

Minst 6 portioner frukt och grönsaker per dag 1 poäng

Minst 3 koppar te per dag 1 poäng

Minst 2 koppar kaffe per dag 1 poäng

Müsli/havregryn en gång per dag eller mer 1 poäng

Ost med låg fetthalt minst en gång per dag 1 poäng

Choklad en gång per dag eller mer  1 poäng

Mer än en halv portion torkad frukt per dag 1 poäng

Örtté i genomsnitt minst en halv gång per dag 1 poäng

Olivolja och rapsolja i någon grad varje dag 1 poäng

Baljväxter minst två gånger per vecka 1 poäng

Nötter minst två gånger per vecka 1 poäng

Linfrö minst två gånger per vecka 1 poäng

2 till 7 små glas rödvin per vecka 1 poäng

2 till 14 glas öl per vecka 1 poäng

Livsmedel med proinflammatorisk potential

Mindre än en halv portion obearbetat rött kött per dag 1 poäng

Mindre än en halv portion processat kött per dag 1 poäng

Ingen inälvsmat alls 1 poäng

Inga chips alls 1 poäng

Ingen läsk eller saft 1 poäng

Ingen av kvinnorna i studien hade mer än 13 poäng och ingen av männen mer än 12 poäng på den 16-gradiga skalan. Drygt fyra av tio deltagare hade 0 till 5 poäng och färre än var sjunde man och var fjärde kvinna hade 8 poäng eller mer.

Konsumtion av många av livsmedlen som ger pluspoäng i det antiinflammatoriska indexet har även i en rad tidigare studier kopplats till sänkt risk för att insjukna och dö i hjärtinfarkt, stroke och flera andra sjukdomar.

De flesta undersökningarna är så kallade observationsstudier i vilka deltagarna själva har valt sina matvanor. Sådana studier kan inte säkert besvara frågan om det är matvanorna i sig eller några andra faktorer hos dem som äter på ett visst sätt som påverkar risken för sjukldom och död.

Studier i vilka deltagarna med slumpens hjälp fördelar på olika behandlingar ger säkrare svar om orsakssamband. I ett par sådana studier har så kallad medelhavskost hos "högriskpersoner" visats sänka risken för att insjukna och dö i hjärtinfarkt och stroke. Medelhavskosten innehåller en hel del fisk och skaldjur, frukt och grönt, olivolja och måttligt med alkohol, men bara lite rött kött.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross