Planerna på fyra nya bostadshus i det skogsområde som kallas Blodstensskogen är bara början på den omfattande utbyggnad som planeras i Eriksberg. Tre av husen föreslås bli åtta våningar höga medan ett lamellhus får bli fem våningar. Cirka 110 nya bostäder beräknas få plats i kvarteret. Kommande vecka ligger förslaget på byggnadsnämndens bord för beslut.

Utbyggnadsplanerna i Eriksberg har väckt starka protester från boende, aktionsgrupper och andra, som anser att stadsdelen förlorar sina särskilda kvaliteter med stora gröna ytor och höga träd mellan husen. Kommunen drog tidigare i höst i handbromsen och sänkte utbyggnadstakten, men behöll slutmålet om cirka 2 400 nya bostäder.

LÄS MER: Förtätningsplaner för hel stadsdel

De planerade husen i Blodstensskogen är en av de första detaljplanerna som går till beslut. Under remissomgångarna har omkring 250 personer vänt sig mot hela eller delar av förslaget. Dessutom har 6 000 namnunderskrifter lämnats till kommunen. I slutskedet bantades utbyggnaden när ett av fem planerade hus ströks.

I den sista remissomgången, som avslutades i slutet av november, lämnade drygt 130 personer kritiska synpunkter på byggplanerna men nu väntar inga ytterligare bantningar eller större ändringar. Det framgår av kommunens svar på de synpunkter som kommit in. Vissa så kallade komplementbyggnader, som sophus och liknande, får ta större yta i anspråk än i tidigare förslag. Dessutom har förtydliganden gjorts om hur natur och fridlysta arter påverkas av utbyggnaden.

De allra flesta som yttrat sig anser att naturvärden, grönska och biologisk mångfald hotas av byggplanerna. Flera vill att skogspartiet ska ingå i ett naturreservat, i stället för att bebyggas. Många hävdar också att konsekvenserna för miljön inte utretts ordentligt. Eriksbergs Socialdemokratiska förening är en av de grupper som pekat på att skogspartiet används flitigt av de boende. S-föreningen anser att utbyggnaden skulle spoliera den möjligheten.

LÄS MER: Tallar och fladdermöss kan hotas

Men enligt stadsbyggnadsförvaltningen har effekterna på miljö, djur och växter utretts tillräckligt och lägger inga hinder för exploateringen. Kommunen påpekar också att länsstyrelsen inte haft någon annan uppfattning. Både Eriksberg och Norby är enligt kommunen mycket välförsedda med mark för rekreation och andra ekosystemtjänster i närheten av stadsdelarna. I omgivningarna finns Hågadalen, Ekebydalen och Stadsskogen.

Även efter en utbyggnad i planerad skala kommer boende att ha som längst cirka 200 meter till områden med naturkaraktär, enligt utlåtandet. Kommunen pekar också på att cirka 3 000 kvadratmeter skog sparats under planeringens gång, jämfört med ursprungsförslaget.

LÄS MER: Utbyggnaden av Eriksberg bromsas

Inte heller de som kritiserar hushöjderna eller utformningen får gehör för sina krav. Enligt kommunen är åttavåningshusen bara något högre än befintliga grannhus. Högre hus innebär också att mer mark kan sparas. Målet är att 30 procent av de nya bostäderna ska vara hyresrätter, enligt den så kallade Uppsalamodellen för markanvisning. I dag är de flesta bostäder i området hyresrätter. Innan byggandet kan starta måste detaljplanen - och därefter bygglov – vinna laga kraft.