Kön till kommunala logopeder stängs

Uppsala kommun stänger sin redan långa kö till logopedutredningar. Samtidigt vill kommunen ha ett bättre samarbete med regionen för att elever inte ska bli utan stöd.

12 april 2019 07:00

Ett års väntan innan utredningen ens börjat. Så har det sett ut för den elev i Uppsala som har språkstörningar som läs- eller uttalssvårigheter, och som av skolpersonalen bedöms vara i behov av att utredas av en logoped. Nu stramas läget åt ytterligare. Inga fler barn kommer nämligen ställas i den kommunala kön under ett år.

Att göra logopedutredningar är ett uppdrag kommunen egentligen inte har. Det uppger Giggi Thomson, chef för utbildningsförvaltningen individstöd, där kommunens logopeder finns. Nu behöver verksamheten ses över.

– Ingenstans i skollagen står det att kommunerna ska erbjuda sådan här verksamhet. Uppsala är den enda kommunen i länet som gör det, säger hon.

Nu inleder Uppsala kommun en diskussion med Region Uppsala som Giggi Thomsons hoppas ska leda till en ny samarbetsrutin. För vare sig det finns ett lagkrav eller inte, verkar behovet av logopedernas utredningar vara mycket stort, eftersom kötiden är lång.

– Vi har tillfredsställt ett behov med det här. Skolorna har sagt att de måste få hjälp och då har vi byggt upp utredningsverksamheten. Men vi uppfattar att det egentligen inte är vårt uppdrag, säger Giggi Thomson.

Region Uppsala gör också utredningar av det här slaget, men kommunens bild är att bara de mest komplexa fallen får hjälp där.

– Vi frågar oss vem som ska ta hand om de övriga fallen. Arbetsgruppen ska diskutera igenom vem som gör vad. Vi vill undvika att det skapas ett dike mellan kommunen och regionen.

Finns det en risk att barn i behov av stöd kommer i kläm under tiden?

– Skolans specialpedagoger ska ha kompetens för att stödja de här barnen, oavsett om en logoped gör en utredning eller inte. De ska också kunna utreda mycket själva. Kommunen har även annat stöd att bistå med. Det är bara själva utredningen som vi inte gör under det här året. Som förälder kan man också söka sig till regionens länslogopeder eller till privata logopeder, säger Giggi Thomson.

Finns det ekonomiska motiv bakom?

– Nej. Att pausa handlar om att ta tag i den långa kön och invänta arbetsgruppens nya rutiner.

Vad säger du till de elever och föräldrar som funderar på om de skulle vara hjälpta av en utredning av en logoped?

–  Eleverna har rätt till stödinsatser oavsett om det finns en diagnos eller inte. Specialpedagogerna har kompetensutvecklats särskilt och har stora kunskaper för att själva utreda elevens svårigheter och att hjälpa till med anpassningarna och särskilt stöd.

Men varför efterfrågas då själva utredningarna så mycket?

– Det kan bero på flera saker. Mest tror jag att det beror på att man gärna vill ha en mycket professionell utredning, med medföljande handledning. Det blir också ett tryck från vårdnadshavare eftersom tjänsten finns i kommunen och inte blir en kostnad för enskilda vårdnadshavare.

År 2015 skrev UNT om de långa köerna till såväl Uppsala kommuns som Region Uppsalas logopeder. I artikeln uttalades förhoppningar om att personalförändringar och utredningar skulle korta köerna. Inom Region Uppsala blev det också fallet.

– Väntetiderna har minskat och är i dag cirka tre månader, säger Marianne Hultman avdelningschef för länslogopedin.

Innebär det att ni har utrymme att ta över fler utredningar från kommunen som har lång väntetid?

– Vi har redan tydliga kriterier för vilka remisser vi ska hantera och kommer att jobba på precis som vanligt, säger Marianne Hultman.

Så många väntar på kommunal logopedutredning

Just nu står 329 remisser om utredningar vid läs-, skriv-, och räknesvårigheter, språkstörning eller uttalssvårigheter på väntelistan hos Uppsala kommun.

På logopedmottagningen på Akademiska sjukhusets hemsida står: "Logopeder hjälper dig som har problem med tal, röst eller språk. Vi gör också läs- och skrivutredningar."

Angående läs- och skrivsvårigheter står där också att det idag inte finns någon entydig definition av det som kallas dyslexi och dess symptom, men gemensamt för alla personer med detta funktionshinder är att de har svårigheter med läsning och/eller rättstavning. Mellan fyra och åtta procent av Sveriges befolkning, eller 330 000–660 000 personer, antas ha grava svårigheter och betydligt fler har problem av lindrigare art.

Källa: Uppsala kommun, www.akademiska.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri