Kommunen kräver sanering av PFAS nu

Uppsala kommun kräver att försvaret inleder saneringen av cancerframkallande PFAS-ämnen vid Ärna redan nu. Men försvaret anser inte att det finns metoder som fungerar.

8 maj 2019 07:00

Mittenstyret i Uppsala tycker att försvaret gör för lite för att komma till rätta med spridningen av PFAS som förorenar Uppsalas dricksvatten. Inför onsdagens kommunstyrelsemöte kräver de att försvaret omgående tar itu med saneringen av det värst drabbade området på Ärna flygplats.

– Vi lägger ner miljonbelopp årligen på att sanera vårt dricksvatten från PFAS. Vi vet att föroreningskällan finns på Ärna. Men åren går och inget händer, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp högfluorerade cancerframkallande ämnen som bland annat finns i det brandsläcknings­skum som under många år använts vid övningar på Ärna. Det har spridit sig till Uppsalas grundvatten och tvingat kommunen att investera miljoner i reningsutrusning för att få bort de farliga ämnena ur dricksvattnet. Men Erik Pelling tycker inte att försvaret tar frågan på allvar.

– Försvaret måste ta sitt ansvar. Det gör de inte, säger han.

Frågan är komplex och svår att hantera, anser försvaret. Bör man inte ta hänsyn till det?

– Jag har full förståelse för att problemet är komplext. Men vi vet att man använt PFAS i stora mängder på Ärna under åren. Vi har kartlagt föroreningarna och vet varifrån de kommer. Det är jätteallvarligt för Uppsala. Försvaret måste agera nu, säger Erik Pelling.

Kommunen kräver att försvaret börjar sanera det mest förorenade området inom tre månader. Det kräver att cirka 41 000 ton förorenade jordmassor grävs upp, forslas bort och förbränns.

Samtidigt vill kommunen att försvaret använder en metod som går ut på att injektera kol i marken för att hindra att PFAS sprids vidare i grundvattnet. Kommunen kräver också att försvaret inom ett halvår tar fram en plan för hur mycket mark som behöver saneras på kort och lång sikt och vilka metoder som krävs.

– Jag tror att det finns en politisk majoritet i kommunen för de här kraven. Det är ju ytterst Uppsalaborna som idag betalar för att rena vattnet från PFAS via sin vattenräkning, säger Erik Pelling.

Försvaret delar inte kommunens syn på vad som ska göras. Försvaret har utrett vilka möjliga metoder det finns för att sanera PFAS sedan försvaret egen avdelning för Miljö- och hälsoskydd krävt en kartläggning. En konsult har gått igenom olika metoder från grundvattenbehandling till förbränning, kolinjektering och olika former av barriärbyggen. Slutsatsen är att det inte går att föreslå någon åtgärd som står i proportion till de kostnader som skulle krävas. Försvaret vill i stället fortsätta utreda frågan för att få fram ett kunskapsunderlag för att prova någon metod för sanering.

Folke Borg är jurist vid Försvarets miljöprövningsenhet och har jobbat med PFAS-relaterade frågor under lång tid. Han har inte sett kommunens förslag och vill inte kommentera det i dagsläget.

– Vi kommer att meddela vad vi anser när vi sett vad de skriver, säger han.

Uppsala kommun och Erik Pelling är mycket kritisk och anser att ni inte tar frågan på allvar. Hur ser du på det?

– Vi har olika uppfattningar om det sedan länge och jag konstaterar att inget har förändrats nu. Frågan om PFAS är komplex, fler kommentarer har jag inte, säger Folke Borg.

Erik Pelling hoppas att kommunens protester ska leda till att försvaret blir ålagt av sin egen miljöskyddsenhet att starta saneringen av det värst drabbade området.

– Föroreningarna finns på försvarets mark, bakom lås och bom. Det är de som måste vidta åtgärder, säger han.

En grupp farliga ämnen

Högfluorerade kemikalier kallas med ett samlingsnamn PFAS.

Det är en grupp av många olika syntetiska ämnen som används i produkter för att de motstår värme, olja, smuts och vatten. Två av de mer kända ämnena är PFOS och PFOA.

PFOS förbjöds inom EU 2008, men övriga ämnen används fortfarande för exempelvis klädimpregnering, ytbehandling och rengöring.

PFAS är extremt svåra att bryta ner i naturen. Vissa är giftiga och anrikas i näringskedjan.

Att dricka vatten med mycket höga halter av PFAS under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter som cancer.

Källa: Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström