Fortsatt hög dödlighet vid kol

Vården av patienter med lungsjukdomen kol har i flera avseenden blivit bättre under senare år. Ändå fortsätter sjukdomen att förkorta livet med många år.

3 februari 2014 04:00

Det framgår av en svensk studie, som bygger på uppgifter om drygt 21 000 patienter i primärvården med diagnosen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol.

– Det är glädjande att färre patienter än tidigare har försämringsperioder eller behöver sjukhusvård på grund av sin kol. Samtidigt visar den höga dödligheten att vården behöver förbättras ytterligare, säger Björn Ställberg, läkare vid Gagnefs vårdcentral och forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Under de elva år som studien omfattar har primärvården fått allt större betydelse för att upptäcka och behandla patienter med kol. I början av perioden fick knappt sex av tio sin kol-diagnos inom primärvården. Elva år senare diagnosticerades mer än åtta av tio fall av kol på någon vårdcentral.

Under samma tid sjönk också genomsnittsåldern för när diagnosen kol ställdes från 73 till 66 år.

– Förhoppningsvis innebär detta att vi i dag upptäcker patienterna i ett tidigare skede av sjukdomsförloppet när möjligheterna att sätta in motåtgärder och bromsa sjukdomsförloppet är större, säger Björn Ställberg.

När studien startade fick inga kol-patienter behandling med långverkande luftrörsvidgande mediciner eller kombinationer av långverkande luftrörsvidgare och antiinflammatoriska läkemedel. Elva år senare använde mer än var tredje kol-patient en eller flera sådana mediciner.

– Förmodligen är det kombinationen av tidigare diagnostik och ökad användning av effektivare läkemedel som under de elva åren ledde till att antalet försämringsperioder per patient mer än halverades och att sjukhusinläggningarna på grund av kol sjönk ännu mer, säger Björn Ställberg.

Under de elva åren dog en tredjedel av kol-patienterna i studien. Det innebär att dödligheten bland dem var mer än tre gånger högre än bland kvinnor och män i stort i samma åldrar och medellivslängden mer än åtta år kortare än för Medelsvensken.

För mer än två tredjedelar av kol-patienterna som avled var den direkta dödsorsaken en annan än deras lungsjukdom.

– Patienter med kol har oftast också en eller flera andra kroniska sjukdomar, som till exempel högt blodtryck, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och diabetes. Därför är det mycket viktigt att vi läkare har kunskap om hela sjukdomsbilden och anpassar både behandlingen och omhändertagandet efter detta, säger Björn Ställberg.

Den i särklass viktigaste orsaken till kol är långvarig tobaksrökning. Rökning är också en riskfaktor för flera av de andra sjukdomarna som är vanliga bland kol-patienter.

– För de som fortfarande röker när de får sin kol-diagnos är det allra viktigaste att sluta röka. Tyvärr vet vi från andra studier att två tredjedelar av patienterna inte gör det. Det är tydligt att vi i vården måste bli mycket bättre på att hjälpa patienterna att bli rökfria, säger Björn Ställberg.

Allt fler insjuknar

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, kännetecknas av tilltagande svårigheter att andas till följd av att luftrören och lungorna fungerar allt sämre. Symtomen kommer ofta smygande. Förekomsten av kol ökar över hela världen och sjukdomen kräver allt fler liv. I Sverige har flera 100 000 personer kol och årligen dör cirka 2 600 svenskar i sjukdomen. Rökning är den viktigaste orsaken till kol.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!