Omvandlingen är en av de mest genomgripande som gemensamt planerats för en hel stadsdel i Uppsala. Dagens cirka 3 800 lägenheter i Eriksberg kan växa med 2 600 nya bostäder om planerna genomförs. Fram till den 10 februari är förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen ute på samråd. Fram till dess kan Uppsalabor, fastighetsägare, föreningar och myndigheter lämna sina synpunkter, innan planeringsarbetet går vidare.

Kommunen konstarerar att förslagen innebär en genomgripande förändring i stadsdelen. Förutom nya bostadskvarter intill befintliga hus planeras nya lokaler för butiker, service och annan verksamhet, nya gator, gång- och cykelvägar samt förskolor och grönstråk. Därmed försvinner stora delar av dagens öppna ytor mellan husen. Hela förslaget till planprogram är på nästan 90 sidor, dessutom finns särskilda utredningar om effekterna för bland annat trafik och kulturmiljö i stadsdelen.

Ekebydalen reserveras i förslaget främst för idrott och rekreation. Eventuell ny bebyggelse ska ha koppling till idrotts- och parkändamål, till exempel omklädningsrum, men inte innehålla bostäder. Nya bostadshus planeras i stället på flera håll i Eriksberg, med särskild betoning vid Västertorg där husen kan bli upp till nio våningar höga. Vid skivhusen kring Marmorvägen planeras de nya husen bli lägre. Fler invånare ger underlag för fler butiker, service och aktiviteter enligt förslaget. De nya husen ska enligt förslaget "komplettera befintlig bebyggelse till innehåll, skala och utformning".

Planer finns på att riva vissa delar av dagens bebyggelse och ersätta den med nya hus. I norra stadsdelen bevaras den populära pulkabacken medan nybyggen planeras i närheten. Minst förändringar väntar i delar av västra Eriksberg samt i Sommarro-Lindsberg och villakvarteren med ursprung i 1920-talet.

Utbyggnadsplanerna har väckt oro och protester bland boende i stadsdelen. När flerbostadshusen växte upp bland Eriksbergs höga tallar under 1950- och 60-talen skedde det i linje med tidens "hus-i-park"-ideal. Byggnaderna fick växa på höjden men i mellanrummen sparades stora ytor med träd och grönska. Nu befarar många att rymden mellan husen och den fria utsikten från vardagsrummet ska gå förlorad. Byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S) försvarar utbyggnadsplanerna men anser att de är måttfulla och tar stor hänsyn till stadsdelens karaktär:

– Nu tar vi ett helhetsgrepp just för att inte förstöra viktiga kvaliteter i stadsdelen. Det blir tätare men fortfarande mycket luft mellan husen, säger Erik Pelling.

Han påpekar att justeringar och bantingar av byggplanerna redan gjorts under det inledande planeringsarbetet, som en följd av reaktioner från boende.

– Nu är förslaget på samråd för att få in fler synpunkter, sedan får vi se om några ytterligare justeringar behöver göras.

Bakgrunden till utbyggnadsplanerna är inte enbart det stora behovet av bostäder i Uppsala. Många av Eriksbergs bostadshus, där kommunala Uppsalahem äger en stor andel, behöver renoveras. Tanken är att finansieringen ska komma från bland annat försäljningen av attraktiv mark för utbyggnad av stadsdelen.