Förslaget: Minskade krav på bygglov för solceller

Den 22 februari kom regeringen med ett förslag om att det inte ska krävas bygglov för att montera solceller. Konkret innebär det ingen större förändring, menar Uppsala kommuns bygglovschef Christian Blomberg.

3 mars 2018 21:01

– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.

Regeringen vill förenkla regelsystemet kring bygglov för solceller. Enligt förslaget ska det inte krävas bygglov för byggnader inom detaljplanelagda områden att montera solceller som följer byggnadens form – så länge åtgärden följer detaljplanen. Bland annat i Svartbäcken har bygglov för solceller tidigare nekats eftersom hustaken ska vara röda och av tegel eller betong, enligt detaljplanens bestämmelse. Detta trots att installationer som parabolantenner och värmepumpar, som också påverkar byggnadens utseende, inte kräver något bygglov.

LÄS MER: Regler om takfärg hinder för solceller

I höstas genomförde Boverket en utredning gällande möjligheten till ett generellt undantag från bygglovsplikten för solceller. Arkitekt Adam Laurin, som medverkade i utredningen, ser ett dilemma eftersom det krävs en huvudregel för att undantag ska kunna förekomma.

– I dag gör kommuner i landet väldigt olika bedömningar, säger han.

Även om bygglov inte skulle krävas behöver den enskilde följa detaljplanens bestämmelser. Och tas bygglovsplikten bort kan det i stället resultera i tillsynsärenden där kommunerna får rätta till problemen i efterhand, uppger han.

– Det är en balansgång: hur tar man bort förprövningen utan att det innebär svåra efterhandsprövningar, säger Adam Laurin.

LÄS MER: Uppsala bäst i landet på solceller till villor

Christian Blomberg, bygglovschef på Uppsala kommun, är nöjd med förslaget och menar att det liknar kommunens redan existerande riktlinjer.

– Jag tycker det är ett väl avvägt förslag och det är bra att vi får en nationell standard som definieras i lagstiftningen, säger han.

Förslaget innebär dock ingen större förändring och bygglovsplikten kommer fortfarande gälla i värdefulla områden.

– Jag skulle snarare kalla det ett förtydligande.

Kan takfärg fortsatt vara en stoppkloss för bygglov?

– Ja, bygglov kommer kunna nekas. Det finns allmänna intressen att ta hänsyn till. Takfärg är inte ett sådant, men en god gestaltad miljö är något kommunen tar hänsyn till. Här har marknaden lite att jobba med: kan man leverera solceller och tak som matchar kommer det att fungera, säger Christian Blomberg.

Han uppger att kommunen kommer ta fram en tydligare karta kring vilka områden i Uppsala som kräver bygglovsplikt.

Förslaget

Slopat krav på bygglov för solceller:

Bygglov ska inte krävas för att på en byggnad inom detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form, under förutsättning att åtgärden följer detaljplanen.

En sådan åtgärd får inte vidtas utan bygglov på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

En sådan åtgärd får inte heller vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret.

Källa: Regeringen.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Avebäck