Förskola tvingades stänga efter kritik

En förskola i Uppsala med 49 barn har tvingats stänga efter allvarlig kritik. Det är första gången sedan 2013 som kommunen drar in tillståndet för en privat förskola.

26 augusti 2019 19:33

Sedan den 1 augusti har utbildningsnämnden stoppat verksamheten vid förskolan Sanabil Al-Hanan i Valsätra. Barnen har erbjudits plats på andra förskolor.

Enligt nämnden har en rad allvarliga brister uppdagats vid förskolan.

Sanabil Al-Hanan, som startades 2014, kallar sig ”en mångkulturell muslimsk förskola med en svensk-arabisk inriktning”. Samtliga inskrivna barn har annat modersmål än svenska och kommunen har därför framhållit vikten av språkträning.

Utifrån tre tillsynsbesök som utbildningsförvaltningen har gjort vid förskolan sedan 2014 betecknas den språkliga miljön vid Sanabil Al-Hanan som ”mycket bristfällig”. Det har varit ”påfallande tyst” på förskolan. Vid samlingar med barnen påstås det ha varit högläsning på arabiska trots att flera barn inte haft det språket som modersmål.

I rapporter från tillsynsbesöken har kommunen lyft fram att barnen inte uppmanats att tala svenska eller sitt modersmål.

Personalen har inte alltid funnits i närheten av barnen vid lek. Vid ett besök ska de yngsta barnen ha placerats i höga stolar på rad framför en tv utan möjlighet att kommunicera med varandra.

En del av kommunens kritik gäller kompetensen hos personalen som påstås inte känna till de krav som ställs i skollag och läroplan.

Enligt utbildningsnämnden har verksamheten under långa perioder helt saknat förskollärare, vilket är ett brott mot skollagen. Fyra gånger har förskolan fått krav på sig att anställa förskollärare, under hot om att tillståndet annars kunde dras in.

Sanabil Al-Hanan har uppgett att man under 2018-2019 haft en förskollärare på varje avdelning samt att fem barnskötare anställts. Men förskolan uppges ha lämnat in motstridiga uppgifter och nämnden ställer sig frågande till vilka som egentligen gäller.

Förskolans ”oförmåga att rekrytera och bibehålla personal med tillräcklig kompetens bedöms vara mycket allvarlig”, skriver nämnden.

Efter tillsynsbesöken har förskolan fått krav på sig att åtgärda problemen utan att det gjorts. Istället ska likartade felaktigheter ha uppdagats även vid senare tillfällen.

– Förskolan har fått flera föreläggande utan att komma till rätta med problemen. När förskollärare saknats har en sådan anställts varefter personen slutat. På så sätt har situationen upprepat sig, säger utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund, (L).

Förskolan har överklagat till förvaltningsrätten, dock utan att få gehör. Ärendet ligger nu i kammarrätten.

FAKTA

Det finns cirka 100 fristående (icke-kommunalt drivna) förskolor i Uppsala. Av de 10 600 barn som är inskrivna vid förskolor i Uppsala går en tredjedel på fristående förskolor.

2013 är den senaste gången som Uppsala kommun drog in tillståndet för en förskola. Det gällde då Storgårdens natur- och musikförskola i Gamla Uppsala.

Förskolan hade saknat förskolechef och hade inte kunnat visa hur barnens lärande och utveckling planerades utifrån läroplanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters