Det visar forskare vid Linköpings universitet och Uppsala universitet i en studie som publiceras i tidskriften British Journal of Sports Medicine. Studien är den första i sitt slag som gjorts bland elitidrottare.

– Våra resultat talar för att det finns skäl för tränare att vara uppmärksamma på att tidigare trauman kan vara en bidragande orsak när kvinnliga elitidrottare skadar sig eller pressar sig att ta extra höga risker, säger barnläkaren Staffan Janson, gästprofessor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Studien omfattar 197 kvinnliga och manliga svenska friidrottare på elitnivå, som har besvarat ett webbaserad enkät med frågor om bland annat erfarenheter av sexuella och fysiska övergrepp och skador i och utanför idrotten.

Artikelbild

| Staffan Janson

Enligt svaren hade var nionde deltagare utsatts för sexuella övergrepp och nästan var femte för fysiska övergrepp under uppväxten. Framför allt kvinnliga elitidrottare hade varit utsatta för sexuella övergrepp, medan manliga elitidrottare något oftare hade erfarenheter av fysiska övergrepp.

– Även om siffrorna sticker ut ligger de i linje med vad som framkommit i undersökningar av förekomsten av sexuella och fysiska övergrepp bland elever som slutar grundskolan, säger Staffan Janson.

Drygt hälften av elitidrottarna hade under året som föregick enkäten haft någon långvarig idrottsskada, oftast till följd av överbelastning. Var sjätte hade utanför idrotten ådragit sig skador som krävt akutsjukvård.

För kvinnorna var skaderisken flerfaldigad om de hade utsatts för sexuella eller fysiska övergrepp under uppväxten.

För männen fanns däremot ingen tydlig koppling mellan att ha varit utsatta för övergrepp och skaderisk. Däremot var risken för skador utanför idrotten flerfaldigad för dem som drack mycket alkohol.

Det är lätt att inse att en alkoholpåverkad person löper ökad risk att ådra sig skador, men vad kan ligga bakom sambandet mellan övergrepp och de kvinnliga elitidrottarnas ökade skaderisk?

– För att besvara den frågan krävs fördjupade studier. Det finns dock flera tänkbara förklaringar. Forskning på andra grupper än inom idrotten har påvisat samband mellan tidigare trauman och till exempel självskadebeteenden och nedsatt uppmärksamhet för risker i omgivningen, säger Staffan Janson.

Under de senaste åren har sexuella och fysiska övergrepp utförda av tränare fått stor uppmärksamhet.

– Av dem som utsatts för övergrepp i vår studie var det dock bara några som angav tränaren som gärningspersonen. Det var mycket vanligare att förövaren var någon närstående eller jämnårig, säger Staffan Janson.