Fler kan få hjälp för sitt spelmissbruk

Från 1 januari har kommuner skyldighet att hjälpa spelberoende genom att erbjuda behandling. I Uppsala ska företag få konkurrera om uppdragen och fler kan komma att få hjälp.

24 januari 2018 08:00

Runt 40 personer fick i fjol behandling för sitt spelmissbruk.

Det berättar Åsa Carlsson, avdelningschef på socialförvaltningen med ansvar för stöd och insatser till personer med spelberoende.

– Vi har redan i dag en omfattande verksamhet så för Uppsalas del blir det inga stora skillnader med den nya lagen, säger Åsa Carlsson.

Socialtjänsten har köpt vården från Uppsala spelberoendecentrum, som haft monopol på behandlingar i öppenvård. I behandlingen ingår gruppsamtal i tio veckor samt en eftervårdsgrupp. Under 2017 uppgick kostnaden till 2,2 miljoner kronor.

Men inga andra företag har fått konkurrera om uppdraget. Kjell Haglund (V), ordförande i socialnämnden, förklarar det med att det inte funnits krav på kommunerna att bekosta en behandling.

– Det har inte funnits en lagstiftning kring den här problematiken. Det är inte förrän nu vi behöver ta ett grepp om att konkurrensutsätta verksamheten. Och mig veterligen finns det bara ett fåtal aktörer som specialiserat sig på behandling mot spelmissbruk, säger Kjell Haglund

Vid socialnämndens sammanträde 24 januari fattas dock ett beslut om att upphandla tjänsten. Och Kjell Haglund tror att fler personer kommer att söka hjälp nu när kommunerna måste erbjuda hjälp.

– Vid halvårsskiftet hoppas jag att upphandlingen är klar, säger Kjell Haglund.

Därutöver har socialtjänsten ett ansvar för att utveckla det förebyggande arbetet, bland annat informationsinsatser riktat mot ungdomar.

Psykolog Viktor Månsson, Karolinska Institutet, forskar om spelberoende och psykologisk behandling vid spelberoende. Han håller även i utbildningsinsatser för kommun- och landstingspersonal och menar att det finns en risk att oseriösa aktörer kan komma att utnyttja situationen när den nya lagen trätt i kraft.

– Jag ser en risk med att många kommer att ge sig ut på den här marknaden nu. Det handlar om skattepengar och då är det viktigt att behandlingen både är effektiv och kommer så många som möjligt till del, säger Viktor Månsson.

Från årsskiftet är det lag på att kommuner måste förebygga spelmissbruk och ge stöd åt personer som är spelberoende. Spelmissbruk likställs också med andra former av missbruk. Syftet är att personer med spelberoende ska få bättre förutsättningar att få vård och stöd och att kommunerna får ett tydligare ansvar för det förebyggande arbetet.

Det här säger lagen om spelmissbruk

Socialnämnden ges ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk i likhet med ansvaret för övriga missbruk.

Kommuner och landsting ska sluta överenskommelser om samverkan kring spelmissbruk på samma sätt som överenskommelser i dag sluts vid annat missbruk.

Hälso- och sjukvården ska också ta hänsyn till barn och ungas behov av information och stöd när en förälder eller nära anhörig missbrukar spel om pengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa