Sedan planerna på att bygga ut Eriksberg med 2600 nya bostäder blev offentlig så har diskussionen om Uppsalas expansion tagit fart på allvar. Många anser att det byggs för tätt, för högt och att stadens grönområden offras.

– Jag möter de här synpunkterna på nästan alla ställen där vi beslutat att bygga - många säger; bygg gärna mer men inte här. Uppsala växer och vi måste bygga för 3000 nya lägenheter och 2000 arbetsplatser om året, säger kommunalrådet Erik Pelling (S), som har ansvar för bostadsbyggandet i Uppsala.

Enligt honom är grundtanken med att bygga tätt att skapa närhet. Människor ska inte behöva ta bilen för att handla eller ta barnen till dagis. Med fler människor på en liten yta ökar också underlaget för service och butiker i bostadsområdena.

– Förtätningen av Eriksberg är ett exempel på det. Vi tror att områdets stadsdelscentrum, Västertorg, kommer att växa med fler butiker, restauranger och föreningslokaler. Det gör det mer levande för de som bor där. Östra Sala backe och Gottsunda är andra exempel, säger Erik Pelling.

De rödgröna vill bygga mer i alla områden som har eller kan få ett stadsdelscentrum. Uppsala ska växa inåt.

– Det är en uttalad strategi. I dag är Uppsala en stor men gles stad som jag tror vi kommer att kunna komplettera under många år framöver. Många vill också bo i stan. Då måste vi skapa möjligheter att göra det. Eriksberg passar utmärkt med två fina naturreservat och Ekebydalen inpå knuten.

Tror du inte närmiljön försämras. Över 100 nya hus kan komma att byggas i Eriksberg. Folk kommer att bo på varandra?

– Det är i dagsläget bara ett förslag som visar hur det kan komma att se ut på lång sikt. Tanken är inte att vi ska ta bort ljus och grönytor i de områden som förtätas.

Men ni vill ju bygga bort delar av dagens tallpark samtidigt som ni presenterar planer på ett nytt mindre parkstråk i samma område. Ni ger med ena handen och tar med den andra?

– Mycket av de ytor som vi kommer att bygga på är faktiskt parkeringsplatser. Bara en mindre del av områdets tallpark kommer att bebyggas. Men vi anser att Eriksberg är en så pass stor stadsdel så att den går att förtäta. Många fler vill bo i området och vi vill ge dem den möjligheten. Samtidigt kan vi dra nytta av de investeringar som redan gjorts i skola, förskolor och annan infrastruktur, säger Erik Pelling.

Så du tycker oron är obefogad?

– Det finns en oro för att vi inte ser till helheten. Men det är fel. Vi har just presenterat ett nytt landsbygdsprogram som ska garantera en nybyggnadsreserv på 400 bostäder om året i våra kransorter, anställt en stadsarkitekt och vi har tagit fram en arkitekturpolicy, säger Erik Pelling.

Var ska de som flyttar in göra av sina bilar om p-platserna försvinner?

–  Majoriteten av de boende i Eriksberg äger inte en bil idag och vi ska inte bygga en stad där bilen är ett måste. De som vill ha bil kommer att kunna hyra plats i p-hus.

Hyresgästerna i allmännyttan får ta mycket av förtätningen. Vad säger du till dom?

– Vi kan bara bestämma över den mark som kommunen äger via Uppsalahem. Bostadsrättsföreningarna i området kan vi inte tvinga på nya bostäder. Det är privat mark. Men de kan komplettera med bostäder om de vill. Samtidigt ser vi ett värde i att få en mer varierad bebyggelse i våra hyresrättsområden. Vi vill se en blandad stad, säger Erik Pelling.