Motståndet har varit hårt från de boende i Eriksberg mot att bygga i Blodstensskogen och kommunens mark- och exploateringsutskott var inte enigt när beslutet om att ge Besqab ett nytt markanvisningsavtal togs. Miljöparitet reserverade sig med motiveringen att skogen är viktig för människors välmående och för den biologiska mångfalden.

Kommunalrådet Erik Pelling (S), som sade ja till avtalet, säger att kommunen inte kommer att sälja mark till Besqab innan Mark- och miljödomstolen har avgjort om området får bebyggas.

– Men vi kan fortsätta att planera så långt som möjligt i väntan på domstolens besked. Om vi bara skulle vänta på att alla överklaganden avgörs så skulle bostadsprojekten i stan bli mycket försenade och det tror jag inte folk vill.

Erik Pelling säger att kommunen respekterar den demokratiska processen:

– Kommunen har fattat ett beslut om att bygga bostäder på marken och domstolen ska pröva om det är giltigt. Ingen kommer att kunna börja bygga förrän det är avgjort.