Det här vill partierna göra för äldre

1 september 2018 07:00

Kristdemokraterna

Jonas Segersam, kommunalråd:

För äldreomsorgen har vi tre prioriterade förslag. Vi vill införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år. När man uppnått den åldern är man mogen nog att själv avgöra om man behöver ett anpassat boende eller inte.

Vi vill också förbättra hemtjänsten genom ny områdesindelning och en minskning av antal personer som kommer hem till varje äldre person, från i genomsnitt 20 personer idag till 10.

Slutligen vill vi ha fler seniorträffpunkter, även på landsbygden för att kunna erbjuda en samlingsplats och träningsmöjligheter för alla friska äldre. Ensamheten är ett av vårt samhälles stora problem och för oss är äldres värde och värdighet central.

Liberalerna

Mohamad Hassan, kommunalråd:

Äldres erfarenheter och kunskaper ska tas till vara. Idag är det en outnyttjad resurs och det vill vi ändra på.

För att öka tryggheten vill vi bygga fler trygghets- och seniorboenden i eller i anslutning till vanliga bostadshus. Detta minskar den ofrivilliga ensamheten samtidigt som det främjar kontakten mellan generationerna.

Vi vill även inrätta Pensionärernas hus – en träffpunkt för äldre där det finns sjuksköterska, arbetsterapeut, biståndshandläggare, rum för fysisk aktivitet, föreningslokaler, restaurang och café.

Dessutom föreslår vi en gemensam äldrenämnd för kommun och region med fokus på individen, vården och stödet – inte på vem som ansvarar för vad. Äldre bör även erbjudas gratis kollektivtrafikresor för den som har rätt till färdtjänst och fritt wifi på alla boenden. Hemtjänsten måste få de rätta resurserna.

Sverigedemokraterna

Simon Alm, partiets förenamn i Uppsala:

Alla människor vill ha möjlighet till ett socialt liv, och den höga färdtjänstavgiften i Uppsala begränsar det för en del äldre. Därför vill vi sänka den med 20 procent. Av ekonomiska skäl vill vi även att trygghetslarm ska vara avgiftsfritt.

Få reformer är gratis. Därför finansierar vi alla löften till de äldre. Ett sådant är att minska stressen för personalen och därmed öka kvaliteten på äldreboenden och inom hemtjänsten.

Som förebyggande åtgärd vill vi dela ut kostnadsfria halkskydd till äldre för att minska risken för fallolyckor. Det sparar den enskilde lidande och samhällets vårdresurser.

Sammanlagt satsar vi 30 miljoner kronor mer på de äldre än Socialdemokraterna i vår senaste budget. De äldre förtjänar en god tillvaro och vi blir därmed deras bästa val.

Moderaterna

Cecilia Forss, ledamot i äldrenämnden:

Vi vill fortsätta utvecklingen av valfrihet och mångfald inom äldreomsorgen. Biståndsbedömningen ska förenklas och alla som fyllt 85 år ska erbjudas äldreboende om de önskar. Den som är i behov av hemtjänst ska själv ges möjlighet att bestämma hur tiden ska användas.

Äldre och multisjuka får ofta insatser från både region och kommun. Det är viktigt att de inte faller mellan stolarna. De med störst behov ska kunna få omsorg och vård av samma utförare. Vi vill även återupprätta hemläkarjouren och att det ska gå snabbare att kunna få hjälp av hemtjänst. Det skapar trygghet för den äldre men avlastar också akutmottagningarna.

Personalens insatser är avgörande för kvaliteten. Vi vill satsa på medarbetarna och öka antalet undersköterskor. Ett måltidslyft ska genomföras.

Feministiskt initiativ

Thomas Karlsson, ledamot i fullmäktige:

Vi vill att det ska ske en statushöjning av yrken inom äldreomsorgen genom höjda löner och bättre anställningsformer.

Vi vill anslå mer resurser till äldrevården och satsa på en utveckling av fler specialiserade demensboenden för vårdtagare med demens i olika skeden och med olika problematik.

Delade turer och orimliga schemaläggningar ska avskaffas och vi vill satsa på trygga anställningar och arbetstider som ser till både den anställdes och vårdtagarens behov av stabilitet.

Vården och omsorgen ska ha överkapacitet i personal för att undvika de stockningsproblem som idag uppstår då klienter ska vidare till ny vård- eller omsorgsverksamhet som själva väntar på att deras klienter ska få en plats vid nästa verksamhet.

Vårdtagare inom äldreboende och hemtjänsten ska i högre grad ha samma utförare vid regelbundna behov.

Socialdemokraterna

Monica Östman, ordförande i äldrenämnden:

Vi blir allt fler äldre Uppsalabor. Det innebär att nya äldreboenden behöver byggas och att boendena och hemtjänsten behöver anställa mer personal. Att i det läget gå till val på stora skattesänkningar för dem som tjänar mest är oansvarsfullt och det säger vi nej till.

Vi vill återinföra serviceboenden i Uppsala. För att hålla nere hyrorna för äldre vill vi använda regeringens investeringsstöd när vi bygger nytt. Vi säger nej till Moderaternas förslag att avskaffa stödet och att införa dyra marknadshyror.

Samhället behöver göra mer för att förbättra pensionärers ekonomi. För oss handlar det om rättvisa. Tillsammans med höjda pensioner går vi lokalt till val på att införa ett nytt billigt UL-kort för kommunens 70-plussare så att det blir mer pengar över till annat.

Vänsterpartiet

Per-Olof Forsblom, ledamot i äldrenämnden:

Vi vill ha en äldreomsorg som har ett grundläggande jämställdhetsperspektiv utan åldersdiskriminering. Vi vill också att fler mötesplatser mellan olika generationer ska skapas. Träffpunkterna ska utvecklas och ett koncept för friska äldre med tillgång till en stimulerande och aktiv tillvaro skapas.

Hemtjänsten ska ha personal med rätt kompetens och ökad personalkontinuitet. De äldre ska ha rätt och möjlighet att påverka innehållet i den hemtjänst de får.

Fler servicehus och trygghetsboende startas samt äldreboenden med flerspråkig personal och ett äldreboende som är HBTQ certifierat. Anhörigstödet ska vidareutvecklas och anhörigcentrum behöver stödjas och vidareutvecklas. Det ska även

samarbetet med frivilligorganisationer och volontärer för att möjliggöra ”guldkant” i stödet.

Centerpartiet

Stefan Hanna, kommunalråd och andre vice ordförande i äldrenämnden:

Centerpartiet vill att fler äldre ska förbli friska längre. Det både ökar den enskildes livskvalitet och stärker kommunens ekonomi. Därför vill vi satsa mer på förebyggande insatser som friskvård och rehabilitering. Det ska bland annat ske i anslutning till kommunens träffpunkter. Vi vill även utveckla flera friskvårdscenter runt om i Uppsala med fokus på äldre.

För äldre med hemtjänst vill vi garantera att de inte behöver träffa fler än 15 olika personer från hemtjänsten under 14 dagar, idag är siffran 20 personer.

Centerpartiet vill införa en ny äldreboendeform vi kallar serviceboende. Det är till för äldre som inte är tillräckligt sjuka för att få plats på särskilt boenden men som vill bo i en tryggare och mer social miljö än dagens trygghetsboende.

Äldre ska aldrig berövas sin rätt att välja.

Miljöpartiet

Eva Adler, förste vice ordförande i äldrenämnden:

Miljöpartiet anser att viktiga delar inom äldreomsorgen är bra och god mat, möjlighet till fysisk aktivitet, utevistelse och kulturupplevelse. Detta förutsätter att de som arbetar i verksamheten har bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för att göra ett bra arbete.

I samarbete mellan kommuner och regionen är det viktigt att förbättra och effektivisera vårdkedjor för äldre och att se den gemensamma nyttan med samverkan kring hälsoförebyggande arbete.

Äldre som är beroende av färdtjänsten ska kunna utnyttja den för att kunna ta sig runt i länet på samma sätt som de som använder kollektivtrafiken.

Miljöpartiet vill att kommunen utvecklar en beredskap för hur klimatförändringarna kommer påverka de som är behov av kommunens omsorg och vård, till exempel åtgärder för att motverka negativa konsekvenser vid värmeböljor.

<p>Några av äldrenämndens mål</p>

•Äldrenämnden ska ha en verksamhet där kvinnor och män har lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv.

•Äldre ska ha god tillgång till rekreation, boende och samhällsservice i stad och på landsbygd.

•Uppsala ska vara en bra kommun att åldras i.

•Uppsala ska vara en kommun fri från diskriminering och social exkludering av äldre.

•Skillnader i levnadsvillkor och skillnader i möjligheter till deltagande i samhällslivet bland äldre ska minska.

•I Uppsala ska det finnas en mångfald av boendeformer för äldre.

•Äldre invånares egnas resurser ska tas tillvara och de ska kunna leva ett oberoende liv.

•Äldre invånare ska få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov.

•Uppsalas äldre invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.

•Äldrenämndens medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och hög kompetens.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström