”Chefer stoppade kontroll av äldreomsorgen”

Höga chefer ska ha hindrat tjänstemän inom Uppsala kommun från att granska kommunalt driven äldreomsorg. Uppgifterna framkommer i en färsk revisionsrapport.

27 oktober 2017 07:05

I rapporten från kommunens revisorer listas en rad missförhållanden inom äldreförvaltningen och äldrenämnden i Uppsala.

Revisorerna har bland annat fått uppgift om att kontrollen av den äldreomsorg som kommunen driver i egen regi ”kan läggas åt sidan”.

”Vi ser allvarligt på att det getts signaler om att frångå gällande styrdokument avseende uppföljningsarbetet”, skriver revisorerna.

Påståendena bekräftas av tjänstemän som UNT talat med. Uppgifterna går ut på att förvaltningsledningen under våren 2017 ska ha gett direktiv om att äldreomsorgen som kommunen bedrev i egen regi skulle undantas från granskning.

– Vi fick klagomål från anhöriga om personalbrist, att äldre inte fick sina insatser och annat som inte fungerade. Vi ville då göra oanmälda inspektioner men de genomfördes inte eftersom vi fått besked om att avvakta med kontrollerna av den egna regin.

Det berättar Lena Söderman som tidigare arbetade vid äldreförvaltningens enhet för avtalsuppföljning.

– Fick vi in klagomål som gällde den privatdrivna äldreomsorgen gick vi ut på inspektion direkt. Att vi under en period inte granskade den egna regin är väldigt allvarligt. Dels riskerade de äldre att bli lidande, dels måste givetvis den kommunala och den privatdrivna omsorgen behandlas på samma sätt.

Lena Söderman säger att de här villkoren gällde under minst två månader, fram tills hon sade upp sig i maj i år.

– Det här var en av flera bidragande orsaker till att jag inte ville jobba kvar.

Dåvarande högsta chefen för äldreförvaltningen, Gunn-Henny Dahl, har i en tidigare intervju med UNT sagt att det inte alls funnits något förbud mot att granska den kommunalt drivna äldreomsorgen. Enligt henne hann dock tjänstemännen inte utföra alla kontroller. Dessutom höll förvaltningen på att ta fram en ny granskningsmodell och innan den blev klar kan en del insatser ha blivit liggande.

En annan del av kommunrevisionens kritik handlar om att äldrenämndens politiker inte informerats om missförhållanden inom äldreomsorgen. Sommaren 2016 arbetade tjänstemännen fram en rapport som visade att såväl planerade uppföljningar som kontroller till följd av tillbud inte hade genomförts.

Ett år senare hade äldrenämnden ännu inte fått kännedom om rapporten, vilket revisorerna betecknar som uppseendeväckande.

”Detta innebär att de som är ytterst ansvariga för verksamheten ... inte har fått information om de brister som identifierats”, skriver revisorerna och fortsätter:

”Utan tillräcklig kännedom om de problem och förhållanden som råder kan inte nämnden fatta de beslut som är nödvändiga för att komma tillrätta med situationen”.

Enligt tjänstemän som UNT intervjuat hände något liknande i september i fjol. Då ska en omfattande granskningsrapport av alla äldreboenden i Uppsala ha stoppats i byrålådan.

– Det hela var jättekonstigt. Vi fick i uppdrag att skriva rapporten men sedan offentliggjordes den inte. Det var locket på och vi fick aldrig veta varför, uppger en källa.

Som UNT rapporterade i september har i stort sett hela äldreförvaltningens ledning hoppat av under det senaste året. Att delar av kontrollerna inte utförts har enligt revisorerna berott just på personalflykten.

Kommunrevisionen skriver på flera ställen att deras kritik är allvarlig. Samtidigt betonas att bristerna gäller fram till maj-juni 2017 då revisionen genomfördes och att äldrenämnden sedan dess börjat vidta åtgärder.

I oktober i år sparkades äldreförvaltningens direktör Gunn-Henny Dahl som då fick ett avgångsvederlag på 1,2 miljoner kronor.

Flera brister

Kommunrevisorerna skriver bl a att de som utför äldreomsorgen regelbundet får svara på frågor om sin verksamhet. Men svaren tillvaratas sedan inte ”på ett ändamålsenligt sätt”.

Vidare har äldrenämnden att göra uppföljningar av avtal som ingåtts med utförarna men planeringen för detta följs inte, enligt uppgift till revisorerna.

Saken har dock inte gått att kontrollera eftersom det inte rapporteras vilka uppföljningar som ej genomförs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters