Byggs det lagom tätt i Uppsala?

UNT har ställt två frågor om stadsplanering till partierna i Uppsalas kommunfullmäktige.

5 september 2018 07:00

1. Byggs Uppsalas bostäder lagom tätt?

2. Byggs Uppsala ut i lagom takt?

Erik Pelling, Socialdemokraterna

1. Uppsala växer och vi måste erbjuda goda livsmiljöer. På vissa platser har bebyggelsen inte blivit tillräckligt bra. Under mandatperioden har vi inrättat en stadsarkitekt och antagit en arkitekturpolicy för att komma till rätta med problemen och höja kvaliteten på byggandet i Uppsala. Vi behöver ställa tydligare och hårdare krav på byggaktörer.

2. Länge byggdes det för lite bostäder i Uppsala och bostadsbristen växte. Nu minskar den istället. Unga ska kunna flytta hemifrån och Uppsalas växande familjer ska hitta passande hem. Vi behöver fortsätta bygga både i staden och på landet med fokus på fler billiga bostäder men den totala takten kan minska något.

Florian Burmeister, Vänsterpartiet

1. Vi måste åtgärda bostadsbristen som tär på kommunens ekonomi och drabbar människor på ett personligt plan. En ökad täthet i Uppsala stad gör att hållbara transporter får bättre odds i konkurrens med innerstadsbilismen. Här måste vi väga in stadens gröna värden. Slätten vill vi inte exploatera, jordbruksmarken kommer att bli värdefull framöver.

2. Det finns inget egenvärde i att Uppsala växer. Däremot är det vårt ansvar att ta höjd för kommande utveckling. I frågan om planer för höghus i Ekeby på Hindsgavltomten vill Vänsterpartiet att kommande bebyggelse inte blir högre än grannhuset som är på sex våningar. Detta för att ge förutsättningar för kvarterens arkitektoniska samklang.

Trond Svendsen, Miljöpartiet

1. Vi står bakom en förtätning. Vi vill dock bevara fler områden genom att bilda naturreservat. Vi har just bildat tre naturreservat i Uppsala: Kronparken, Årike Fyris och Hammarskog, och har föreslagit bildandet av två till, Blodstensskogen och Adolfsbergsskogen i Storvreta. En detaljplan kan ändras. Ett naturreservat ger ett mycket starkare skydd.

2. Att Uppsala växer med cirka 4 000 invånare per år och har gjort så i 20 år är inget självändamål men ett faktum som vi måste hantera på ett tydligt sätt. Vi har haft en god utbyggnadstakt denna mandatperiod för att klara detta. I framtiden kommer vi i Miljöpartiet att ha ett stort fokus på södra staden, ny tågstation i Bergsbrunna och anslutande spårvägar.

Tomas Karlsson, Feministiskt initiativ

1. Att det byggs tätt ser jag inte som ett allmänt problem, det är ett större problem att det byggs för lite. Överlag är det lagom tätt. Med det sagt så har vi som krav i vår samhällsbyggnadspolitik att alla invånare i kommunen ska ha god tillgång till naturmiljöer.

2. Utbyggnadstakten är bra och kan öka ytterligare. Kommunen ska utforma en bostadsförsörjningsplan som ger alla invånare tillgång till en bostad, och en särskild handlingsplan för hur långsiktigt boende ska lösas för personer i utsatta situationer.

I övrigt måste kommunen bygga fler hyresrätter eftersom bostadsrätternas priser är helt orimliga. Kommunen ska verka för att hyrorna ska vara rimliga, även vid nyproduktion.

Simon Alm, Sverigedemokraterna

1. Vi vill bygga mer på bredden istället för i parker, trånga utrymmen och på höjden. Vi bygger för att skapa en stad att trivas i även om 50–100 år. Husen vi bygger idag kommer att vara kvar då, och då är det viktigt att vi skapar boendemiljöer som vi kommer att trivas med över tid. Vi måste vara försiktiga så vi inte gör om misstagen från miljonprogrammen.

2. Vi bygger i ett lagom tempo, men problemet är att vi inte sprider byggandet över hela kommunen. På vissa begränsade områden där vi just nu har koncentrerat byggandet är tempot för högt. Det leder till att människor flyttar in i en arbetsplats som har en undermålig boendemiljö i flera år innan det blir klart.

Simon Westberg, Kristdemokraterna

1. Kvantitet har fått gå före kvalitet i allt för stor utsträckning vid nyproduktion. Det har vi försökt stoppa. Hushöjden har pressats uppåt samtidigt som man minskat innergårdarna. Många gånger har inte nog med plats lämnats för förskolor och parker. Vi vill ha en maxhöjd för nybyggnation på fem våningar och strikta kvalitetskrav på gestaltningen.

2. Det sker ett alltför ensidigt byggande av höga, täta och dyra lägenhetshus. Över 9 000 villor och radhus saknas i Uppsala samtidigt som kön till dyra nyproducerade lägenheter är borta. Låt staden växa med nya gröna trädgårdsstäder där man kan få ett eget hus och en egen täppa. Vi vill ha trähus och trädgårdar. Vi säger nej till okänsliga förtätningar.

Therez Olsson, Moderaterna

1. Varje plats måste ses utifrån sina egna förutsättningar. Samtidigt som vi bygger nytt och utvecklar kommunen ska vi värna Uppsalas kulturhistoriska och unika stadskärna. Vi ska bygga ett Uppsala som håller ihop. Där möjligheten till idrotts- och rekreationsytor finns med tidigt i processen och där förskolor, skolor, LSS-bostäder och tillgången till äldreboenden säkras. Där arbetsplatser och bostäder växer fram och där kvalitativa grönytor tillskapas.

2. Vi ska samtidigt vara glada över att vi är en attraktiv tillväxtkommun som människor vill flytta till och inte flyttar ifrån. För att fler ska kunna komma hit, leva, bo och bilda familj här behövs fler bostäder, fler jobb och attraktiva boendemiljöer. För att bygga ikapp det underskott på bostäder som finns och för att möta förväntad befolkningsökning behöver vi ha planeringsberedskap för att det ska kunna byggas 3 000 nya bostäder per år.

Karin Ericsson, Centerpartiet

1. Det byggs överlag för tätt i Uppsala, det gäller i synnerhet då befintliga bostadsområden såsom Eriksberg förtätas. Centerpartiet tycker det är viktigt att Uppsala byggs ut med hänsyn till grönska, ljusinsläpp och trafikeffekter, inte bara antalet bostäder. Vi ska inte bara bygga tak över huvudet åt folk, utan bra boendemiljöer där folk trivs.

2. Uppsalas tillväxttakt är ohållbar. Kommunen lånar miljardtals kronor varje år för att ha råd att bygga skolor, infrastruktur, äldreomsorg med mera i samma takt som staden växer. Tillväxten gör det även svårt att rekrytera tillräckligt med lärare, poliser, etc. Centerpartiet var enda parti att reservera sig mot byggtakten när översiktsplanen antogs.

Mohamad Hassan, Liberalerna

1. Vi vill fokusera på solstudierna, snarare än höjd och bredd, så att varje bostad garanteras solinsläpp. Förtätningen av Uppsala ska vara varsam, men kan bli bra om solinsläpp, idrott, kultur, grönområden och skolor finns med i planeringen från början. Vi vill bygga ett samhälle, inte bara bostäder. Varje område ska behandlas utifrån sina förutsättningar.

2. Behovet av bostäder lär inte minska framöver och vi behöver ta ansvar för att människor som vill bo här kan få tag i en bostad. Ungdomar, studenter, företags nyanställda, flyktingar, äldre och familjer behöver alla bostäder. Vi måste bygga ansvarsfullt och över hela kommunen. Att inte bygga är att skjuta problemen framför sig, precis som man gjorde på 90-talet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!