”Bygg turistbyrå, park eller ett kafé”

Det finns positiva röster om byggplanerna i Odinslund, även om de är få. Många som svarat är överens om att den obebyggda marken behöver ett lyft.

17 februari 2019 07:00

En av dem som skickat sin synpunkt till kommunen anser att Odinslund äntligen kan bli det promenadstråk som platsen förtjänar om byggplanen genomförs. Andra välkomnar nya verksamheter i kvarteret för att skapa mer liv och rörelse. Någon anser att det bara behövs mindre justeringar i arkitektförslaget för att nybyggnaden ska bli lyckad.

LÄS MER: Proteststorm mot glas och metall i känslig miljö

Närmaste grannen till det planerade huset – hotell Villa Anna – är överlag positiva till förslaget och anser att öppna aktiviteter och ett kafé kan ge området ett lyft, men vill samtidigt att huskroppen mot hotellet sänks med en våning.

Andra föreslår ett markbyte, där kommunen erbjuder stiftelsen annan plats för husbyggnad och i stället använder marken till annat. Campuskvarteret Blåsenhus vid Norbyvägen är ett av förslagen på alternativ placering. Några av önskemålen för Odinslund är trädgårdsmiljö med kafé, ny turistbyrå eller museibutik.

Andra synpunkter i samrådssvaren:

”En förhöjd exploateringsgrad i kvarteret Ubbo är fullt möjlig och historiskt sett naturlig. /.../ En ny byggnad måste bidra till att höja den upplevda kvalitén i området”.

Handelskammaren i Uppsala län

”SFV menar att detaljplaneförslaget inte stärker Uppsalas varumärke som kulturstad, utan tvärtom banaliserar Uppsalas unika arv och betydelse.”

Statens fastighetsverk

Yttranden från Uppsalabor:

”En arkitekttävling bör utföras för att säkerställa att byggnaden får den utformning som krävs.”

”Detta förslag är ett helgerån mot en plats med nationalintresse, det bör helt skrotas.”

”Jag tycker att förslaget ser mycket bra ut och tillstyrker det varmt.”

”Området är mörkt och oplanerat. En byggnad skulle lysa upp platsen”.

”Bra att man bygger men förslaget måste omarbetas.”

”Katastrofalt okänsligt förslag.”

”Höjd och volym på husen ser rimliga ut men den moderna stilen är helt oacceptabel.”

”Max tre våningar, fasad i tegel eller puts, spröjsade fönster och dörrar i trä och tak av plåt eller tegel.”

”Hårresande att så totalt bryta med helheten i Odinslunds karaktär.”

”De många gamla träden ger potential för att skapa en vacker park”.

”Bostäder för forskare kan väl inte behöva ligga i Odinslund?”

”Fyrkantiga stål- och glasbyggnader har vi tillräckligt av.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist