Broplaner kan försämra miljön i park

Det krävs besked om hur luften i Stadsträdgården påverkas av en ny bilbro över Fyrisån. Det anser länsstyrelsen.

8 augusti 2019 07:00

I ett yttrande skriver länsstyrelsen att kommunen inte lagt tillräcklig kraft på att utreda hur den planerade Tullgarnsbron påverkar luftkvalitén i Stadsträdgården och bland bostadshusen norr om Kungsängsesplanaden. Bron kommer enligt planerna att korsa Fyrisån i höjd med esplanaden. Trafiken ska ledas tvärs över Stadsträdgården för att ansluta till Ulleråkersvägen, strax söder om Studenternas idrottsplats (se karta).

Kommunens förhoppning är att bron ska avlasta Islandsbron och Ågatorna från trafik. Enligt länsstyrelsen har de positiva effekterna på luften i området runt Islandsbron utretts ordentligt, medan effekterna i området kring den nya bron inte undersökts tillräckligt. Myndigheten vill exempelvis veta hur miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas när trafiken i området ökar och vilka planer som finns för att undvika stillastående trafik på bron och anslutande vägar.

LÄS MER: Klartecken för ny bilbro över Fyrisån

Även riskerna för föroreningar av grundvattnet i området behöver utredas bättre, liksom trafikbullret från bron, anser länsstyrelsen. Enligt kommunens egen utredning kommer 11 000 fordon om dygnet att rulla på den nya bron, samtidigt som trafiken på Islandsbron nästan halveras. Även på Kungsängsbron väntas trafiken minska.

Länsstyrelsen har tidigare gett klartecken för de åtgärder som ska skydda grundvattnet för föroreningar från trafiken på bron. Om tidsplanen håller ska den nya bron, som blir öppningsbar, stå färdig under 2022. Gång- och cykelvägarna längs med Fyrisån ska enligt planerna passera under brofästena på båda sidor om ån. På den västra sidan om Fyrisån kommer dagens minigolfbana att flytta 200 meter söderut. Som UNT tidigare rapporterat ska anläggningen utökas med en inomhusbana och ytterligare en utomhusbana.

LÄS MER: Bangolfen flyttar – bygger inomhusbana

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist