Befolkningen i Eriksberg kan fördubblas

Nu startar planeringen på allvar för en utbyggnad i storformat av Eriksberg i Uppsala. Runt 3 000 nya bostäder kan skapas genom förtätning.

19 februari 2015 12:56

I en skrivelse som plan- och byggnadsnämnden nu ställt sig bakom beskrivs förändringen som en "omfattande förtätning" och "stadsutveckling av högsta kvalitet". Stadsdelen Eriksberg byggdes ut under 1950- och 60-talen med relativt höga hus och stora öppna grönytor och skogspartier mellan husen. I dag behöver bostadshusen renoveras samtidigt som obebyggd mark är hårdvaluta i jakten på nya bostäder i den växande staden. Den planerade utbyggnaden kan finansiera renoveringarna samtidigt som bostäder för tusentals Uppsalabor blir verklighet. Priset blir en radikal omvandling av dagens stadsdel.

Planer på utbyggnad i Eriksberg har funnits i flera år, men går nu in i en mer intensiv fas. Uppsalahem presenterade för ett år sedan fem förslag på förändring av bolagets områden i stadsdelen. Bolaget arbetar vidare med planerna och samtidigt startar nu Uppsala kommun arbetet med den översiktliga planeringen för hela stadsdelen. Utbyggnaden planeras ske främst i de västra och södra delarna. Hittills har Västertorg pekats ut som ett kärnområde för handel och service samtidigt som Granitvägen blir ett "stadsstråk" med butiker och verksamheter i husens bottenvåningar.

– Vi ska bevara de gröna korridorerna men det finns goda möjligheter att skapa fler bostäder och mer service så att fler får del av stadsdelens fina kvaliteter. Vi tar ett helhetsgrepp på möjligheterna i området, säger byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S).

Förtätning av stadsdelar brukar väcka debatt och protester. Erik Pelling väntar sig att det blir reaktioner när planerna så småningom blir mer konkreta. Målet är att presentera ett förslag som närboende, myndigheter och andra får ta ställning till i höst. Därefter görs mer detaljerade planer för enskilda kvarter eller områden. Redan 2017 kan de första byggprojekten starta samtidigt som upprustningen av befintliga hus inleds, om tidsplanen håller. Omvandlingen beräknas sedan pågå under flera år.

Några punkter i omvandlingen av Eriksberg:

* Omkring 2 000 - 3 000 nya bostäder beräknas få plats på obebyggd mark. Det kan betyda att stadsdelens befolkning fördubblas.

* Förutom nya hus, gator och torg finns förslag på en anlagd park i området. Dagens återvändsgator, som Marmorvägen och Gnejsvägen, kan kopplas samman i ett gatunät.

* Nya hus ska samlas i kvarter kring dagens fristående hus. Behovet av nya förskolor, skolor och service ska utredas vidare.

* Naturvärden i stadsdelen och i naturreservaten omedelbart intill ska kartläggas.

Fakta Befolkningen kan fördubblas

Eriksbergs äldsta delar är villakvarter, till största delen från 1940-talet. Under 1950- och 60-talen blev stadsdelen Uppsalas första höghusområde, byggt enligt principen "hus i park", med stora gröna ytor runt husen.

Stadsdelen har senare byggts ut i mindre skala med enstaka flerbostadshus, äldreboenden och vårdcentral.

Flera planer på utbyggnad är redan långt framskridna, exempelvis vid Blodstensvägen - Marmorvägen samt i Hammarparken och Rödbergsparken. Nu startar kommunen arbetet med en samlad planering av hela stadsdelen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist