Även lite högt blodtryck en fara

Även för personer med bara lätt förhöjt blodtryck kan behandling med blodtrycksmediciner sänka risken för stroke och förtida död.

18 december 2014 16:39

Det visar en internationell studie, som publiceras i den välrenommerade medicintidskriften Annals of Internal Medicine.

– Våra resultat talar för att det finns skäl att ompröva råd om att i övrigt friska personer med lätt förhöjt blodtryck inte bör få blodtrycksmediciner, säger docent Johan Sundström vid Uppsala kliniska forskningscentrum, som har lett studien.

Sedan länge råder enighet om att personer med rejält förhöjda blodtryck bör behandlas med blodtryckssänkande mediciner. Däremot är det omtvistat om hjärt-kärlfriska personer med lätt förhöjda blodtryck har nytta av blodtrycksmedicinering. I Sverige har allmänläkarnas förening SFAM satt upp medicinering vid lätt förhöjt blodtryck på sin lista över "onödiga eller skadliga åtgärder".

– En tidigare sammanställning av tre äldre studier kunde inte påvisa några säkra hälsovinster av medicinering vid lätt förhöjt blodtryck. Den sammanställningen byggde dock på ett mycket bristfälligt underlag och har ingen relevans för dagens sjukvård, säger Johan Sundström.

För att få ett större underlag har forskarna slagit ihop uppgifter från 13 studier med sammanlagt mer än 15 000 deltagare med lätt förhöjt blodtryck som hade behandlats med antingen blodtrycksmediciner eller med en overksam jämförelsebehandling. Inga deltagare hade någon påvisbar hjärt-kärlsjukdom när behandlingen startade.

Under tiden som studierna pågick insjuknade ändå fem procent i hjärtinfarkt, stroke eller någon annan hjärt-kärlsjukdom. Nästan fyra procent drabbades av så allvarlig hjärt-kärlsjukdom att de dog till följd av den.

Jämfört med kontrollgruppen hade deltagarna som medicinerade med blodtrycksmediciner 28 procent minskad risk för stroke och 25 procent minskad risk för att dö i någon hjärt-kärlsjukdom. Antalet dödsfall totalt sett var också betydligt lägre i gruppen som fick blodtrycksmediciner.

– Detta innebär att utan behandling dog fyra av 100 personer med lätt förhöjt blodtryck i någon hjärt-kärlsjukdom under en femårsperiod. Och med blodtryckssänkande mediciner kunde ett av dessa dödsfall undvikas, säger Johan Sundström.

En miljon svenskar har lätt förhöjt blodtryck. Bör alla ha blodtrycksmedicin?

– Livsstilsbehandling är grunden för prevention av hjärt-kärlsjukdom. Viktigast är att göra en total riskbedömning där även till exempel kolesterolvärden och rökning vägs in. Ju högre risk för hjärtkärlsjukdom en person har, desto större skäl finns att erbjuda blodtrycksmedicin, säger Johan Sundström.

Fakta Viktigaste riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom

Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdomar och förtida död i världen.

Blodtrycket mäts i enheten mm/Hg. När hjärtat fylls på med nytt blod bör blodtrycket ligga under 90 mm/Hg och när hjärtat pumpar ut blod bör trycket normalt ligga under 140 mm/Hg.

Personer med lätt förhöjt blodtryck har ett undre tryck på mellan 90 och 99 mm/Hg och ett övre tryck på mellan 140 och 159 mm/Hg.

Blodtrycket brukar stiga med åldern. Vid pensioneringen har hälften av alla svenskar utvecklat högt blodtryck.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross