Den slutsatsen drar forskarna i en ny internationell jättestudie, som publiceras i den ledande medicintidskriften The Lancet.

– Även om riskerna med alkohol stiger ju mer man dricker, finns ur hälsosynpunkt ingen nivå av alkoholkonsumtion som är lagom och mer hälsosam än att inte dricka alls, säger Anders Larsson, professor i klinisk kemi vid Uppsala universitet och medlem i det internationella forskningskonsortium som gjort studien.

Till grund för analysen ligger uppgifter från nära 700 datakällor över alkoholkonsumtionen i 196 länder under åren 1990 till 2016 i kombination med nästan lika många forskningsstudier kring sambanden mellan alkoholkonsumtion, sjuklighet och död.

Artikelbild

Anders Larsson

– Vår studie är därmed den i särklass största och mest grundliga kartläggning som gjorts kring alkoholens påverkan på sjukdomsbörda och dödlighet i världen, säger Anders Larsson.

Analysen visar bland annat att:

Var tredje person i åldrarna 15 år och uppåt i världen dricker alkohol.

Globalt är alkohol den sjunde viktigaste riskfaktorn för ohälsa och förtida död, i åldrarna 15 till 49 år till och med den viktigaste.

Artikelbild

| Redan i så liten mänd som något glas vin per dag börjar alkohol öka risken för ohälsa och förtida död.

2016 låg alkohol bakom 2,2 procent av dödsfallen bland kvinnor och 6,8 procent av dödsfallen bland män i världen. I åldrarna 15 till 49 år svarade alkohol för vart tionde dödsfall.

Alkohol ökar risken för att insjukna och dö i ett stort antal sjukdomar, varav cancer är viktigast bland personer över 50 år och tuberkulos, trafikskador och självskador är viktigast i åldrarna 15 till 49 år.

Artikelbild

Anders Larsson

Resultaten kan tyckas gå stick i stäv mot flera tidigare mindre studier, som påvisat samband med att dricka måttligt med alkohol – motsvarande ett eller ett par glas vin per dag – och lägre risk för att insjukna och dö i hjärtkärlsjukdomar jämfört med såväl nykterister som storkonsumenter av alkohol.

– Ett sådant samband mellan en låg konsumtion av alkohol och sänkt risk för hjärtinfarkt ses även i vår studie, men den positiva effekten uppvägs mer än väl av alkoholens negativa påverkan på risken för en rad andra sjukdomar och hälsoproblem, säger Anders Larsson.

Till och med kvinnor och män med en så låg konsumtion som 10 gram alkohol per dag, vilket motsvarar ungefär ett litet glas vin, hade högre risk än helnykterister för att utveckla något av 23 olika hälsoproblem, om än bara 0,5 procent högre. .

Även om studien visar att det inte finns någon säker nedre gräns för alkoholkonsumtion tror Anders Larsson att det kan bli svårt att motivera människor att av hälsoskäl helt avstå från alkohol.

– Till skillnad från vad man kanske kunnat tro från en del tidigare rapporter finns absolut inget skäl att börja dricka måttliga mängder alkohol för hälsans skull. För dem som använder alkohol och inte vill sluta ger vår studie starka argument för att dra ner konsumtionen till en låg nivå. Själv lär jag dock fortsätta att dricka ett glas vin till en god middag, säger Anders Larsson.

Fotnot: Den vetenskapliga rapporten i The Lancet kan läsas här