Tierp kan få vindsnurra

Nu finns det planer på ett vindkraftverk på södra Hållnäshalvön. Vindsnurran genererar årsförbrukningen för 500 villor.

21 februari 2017 15:55

Vindströmmen AB har lämnat in en bygglovsansökan för ett vindkraftverk i Flottskär, på fastigheten Vavd 2:4. Just nu utreder kommunen ärendet och i april kan det fattas beslut om bygglov på samhällsbyggnadsutskottets sammanträde.

– Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter februari ut. Vi har redan fått in yttranden om naturpåverkan, oro för buller och oro över att landskapet ska förändras, säger Kristina Alm, bygglovshandläggare.

Vindsnurran blir kommunens första och Kristina Alm pekar på att man måste ta hänsyn till många faktorer innan bygglov kan ges. En sådan sak är att ett verk kan påverka intrycket av landskapet även på långt håll.

Den aktuella vindsnurran kommer att vara max 184 meter upp till översta vingspetsen när den pekar rakt upp.

– En snurra i det här vindläget ger tio gigawattimmar per år vilket motsvarar årsförbrukningen för 500 villor eller 1 000 lägenheter, säger Magnus Sandberg, projektansvarig på Vindströmmen.

När bygglovet är godkänt kan det ta upp till två år innan vindsnurran kan börja byggas. Vindkraftverket måste upphandlas och det behöver även göras markarbeten och byggas en väg fram till verket. Arbeten som kan generera arbetstillfällen på orten, enligt Magnus Sandberg.

Vindströmmen har ett arrendeavtal med Flottskärs familjeförening om att uppföra en till tre vindsnurror på gårdens ägor. Efter naturinventeringar har man beslutat att bara uppföra ett verk.

– Vi har sett att det inte finns förutsättningar för fler, det skulle kunna bli en negativ inverkan bland annat på rovfåglar, säger Magnus Sandberg.

Havsörnar har hittats döda under flera vindkraftverk i Sverige och i området runt det planerade verket finns det ett gammalt rovfågelbo. Konsultföretagen Ecocom har inventerat fågellivet på uppdrag av Vindströmmen. De ska ha observerat ett rovfågelbo under tre häckningssäsonger utan att konstatera någon häckning. Söder om Flottskärs marker har Ecocom även observerat ett aktivt Fiskgjusebo. Man skriver i sin rapport att fågeln inte är en rödlistad art men att den finns upptagen i EU: fågeldirektiv och kan påverkas av vindkraftsetableringar. Fiskgjusen är störningskänslig och man rekommenderar ett avstånd på en kilometer från boplatsen. Det aktuella vindkraftverket kommer att ligga längre bort, skriver Ecocom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magdalena Prevéus

Ämnen du kan följa