Skärgårdsöar blir reservat

På de sex öarna och skären finns ett unikt fågel- och naturliv. Nu blir Björns skärgård som ligger i Lövstabukten ett naturreservat.

31 maj 2018 17:00

Tierp

– Att göra området till naturreservat innebär att man säkrar att den unika natur- och kulturmiljö som finns där blir tillgänglig för framtida generationer, förklarar Taija Lindfors, kommunekolog i Tierps kommun.

I samband med kommunstyrelsens möte tidigare i veckan sade en majoritet av politikerna ja till att de sex öarna med tillhörande skär samt ett större vattenområde ska göras om till naturreservat. Området har i dag statusen av ett natura 2000-område liksom ett fågelskyddsområde, vilket gett ett bra juridiskt skydd mot olika typer av ingrepp.

Tanken med reservatsbildningen är att den ska säkerställa den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer samt göra området tillgängligt för friluftsliv.

– Att området får statusen av reservat innebär att det juridiska skyddet blir ännu starkare och att möjligheten att göra ingrepp i miljön blir ännu mindre, redogör Taija Lindfors.

Till reservatsbildningen kopplas även en skötselplan som anger hur området ska skötas om i framtiden.

– Vi kommer nu att få större möjligheter att röja bort buskage som gör att skären hotar att växa igen. Vidare så kommer vi att kunna lägga ut grus på öarna och skären som förbättrar häckningsmöjligheterna för bland annat skräntärnan. Detta skapar bättre miljöer för fågellivet, säger Martin Amcoff, fågelexpert på Upplandsstiftelsen.

I Björns skärgård finns ett rikt fågelliv som lockar mängder med ornitologer och andra fågelintresserade.

Bland annat finns mellan 150 och 200 par med skräntärnor i området - vilket motsvarar en fjärdedel av samtliga fåglar i landet.

– Det är bland annat den goda tillgången på föda i form av fisk som gör att skräntärnan kommer till Björns skärgård, säger Martin Amcoff.

På fyrön Björn finns en fyr som byggdes 1859. I anslutning till den finns även fyrvaktarbostaden som det sedan en tid är möjligt att hyra för de som vill besöka ön.

Tierps kommun har fått en drygt en halv miljon kronor av länsstyrelsen för att utveckla naturvårds- och friluftsarbetet i Lövstabukten och Björns skärgård.

För pengarna ska bland annat informationstavlor sättas upp på öarna. Vidare ska även en eldstad med vedförråd byggas och så ska en raststuga rustas upp.

– Ytterligare en åtgärd för att öka tillgängligheten för allmänheten är att rusta upp farleden och hamnen vid fyrön, förklarar Taija Lindfors.

Naturreservaten kommer att ägas av Upplandsstiftelsen som även kommer att svara för förvaltning och underhåll. Även Tierps kommun kommer att vara inblandad i underhållet.

Björns skärgård

Naturreservatet ligger i Lövstabukten cirka 20 minuters båtresa från Fagerviken. Området är cirka 2 500 hektar stort och innehållervattenområden, öar, småskär och ett stycke av fastlandet.

I området finns ett rikt fågel- och naturliv. I reservatet häckar 2 500-3 500 par med fåglar årligen. Reservatet kommer att ägas av Upplandsstiftelsen som även svarar för förvaltningen.

Innan allt är klart ska frågan även behandlas i kommunfullmäktige i Tierp i juni.

Källor: Tierps kommun, Upplandsstiftelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg