Nedlagda soptippar i Tierp en miljörisk

Risken för spridning av miljöfarliga ämnen som bly, kadmium och zink är stor på flera nedlagda soptippar i Tierps kommun och i synnerhet den som finns i Månkarbo. Det visar en extern revisionsrapport.

18 mars 2018 20:00

– Saneringen av tipparna är ett eftersatt område där vi borde ha gjort mera insatser tidigare, menar socialdemokraten Jonas Nyberg som är ordförande i utskottet för samhällsbyggnad.

Revisionsrapporten gjordes under 2017 av kommunens externa revisorer PwC på uppdrag av kommunrevisionen.

I rapporten konstateras att ansvariga tjänstemän och politiker i Tierps kommun inte haft kontroll och tillsyn eller vidtagit nödvändiga åtgärder för att miljöfarliga ämnen inte skulle läcka ner i marken och grundvattnet från flera av 23 nedlagda soptipparna (även kallade deponier).

Under arbetet har revisorerna gjort intervjuer med personal där det framkommit att det inte funnits ordentligt med ekonomiska resurser, vilket gjort att endast ett fåtal soptippar fått tillsyn och tagits om hand enligt den kommunala avfallsplanen.

– Det här är en brist liksom att det varit en viss personalomsättning som påverkat verksamheten, säger Jonas Nyberg.

Revisorerna konstaterar också i sin rapport att en miljöteknisk undersökning gjordes redan 2012 av konsultföretaget Bjerkings av de sex sopptipparna Tierp, Nämnarmossen öst och väst, Österväga, Månkarbo och Lövstabruk.

I samband med den gjordes en riskklassificering av tipparna som samtliga rankades i klass ett eller två i Naturvårdsverkets fyrgradiga skala - Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO). En placering i klass ett eller två innebär att risken för spridning av miljöfarliga ämnen är mycket stor eller stor. När det gäller övriga 17 måste kommunen göra en riskbedömning samt vidta åtgärder, menar revisorerna.

Varför vidtas åtgärder först nu - år 2018?

– Det borde ha gjorts mera. Ett arbete kommer nu att inledas där behoven ska identifieras på alla tippar för att vi ska kunna prioritera och avsätta tillräckligt med pengar till arbetet att få bort de här miljöfarliga ämnena, säger Jonas Nyberg

Av de sex sopptippar som undersöktes 2012 av Bjerkings är det den i Månkarbo som får det sämsta betyget och placeras i den högsta riskgruppen nummer ett.

I undersökningen skriver Bjerkings att spridningsriskerna är mycket höga i både marken och till grundvattnet när det gäller zink, bly och koppar.

– Månkarbo är en av de tippar som ligger högst upp på listan när vi ska börja sanera och sannolikt kommer det arbetet att påbörjas under 2019, säger Nyberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa