Har anmält miljöbrott – flera gånger om

Trots ett liggande förbud ska Karlholm utveckling ha grävt i ett område där vattensalamandrar förekommer. Det hävdar länsstyrelsen som har gjort flera anmälningar om miljöbrott.

20 januari 2017 10:17

Det var efter ett uppföljande platsbesök i september förra året som länsstyrelsens tjänstemän upptäckte att det grävts – trots förbud vid vite att bedriva verksamhet i det känsliga fortplantningsområdet för större vattensalamander, som enligt artskyddsförordningen är fridlyst. Karlholms utveckling kan i och med grävningen ha gjort sig skyldigt till brott mot miljöbalken.

Länsstyrelsen upptäckte för flera år sedan att den fridlysta salamandern fanns på fastigheten Karlholm 1:48 och att den pågående täktverksamheten förstört en lekdamm. 22 maj 2014 förbjöds därför Karlholms KB att bedriva verksamhet i de områden som ”bedömdes utgöra fortplantningsområde och viloplats för större vattensalamander”. Ärendet överklagades till mark- och miljödomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Karlholm utveckling, som håller i marksaneringen, har ansökt om dispenser, men fått avslag. Men trots förbud att gräva i området, bröt alltså företaget bakom marksaneringen mot beslutet, enligt länsstyrelsen:

– Jag har svårt att förstå att man inte respekterade förbudet, säger Tomas Waara, chef för miljöskyddsenheten.

I december i år upprättades en brottsanmälan som skickats till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, som också ska ta ställning till en annan anmälan om flera överträdelser som tros ha skett någon gång under sommaren. Här handlar det, enligt länsstyrelsen, om att schaktning, återfyllning och efterbehandling skett utan att en miljökontroll först genomförts. Det är samma typ av incidenter och brott mot regelverket som ledde fram till ett verksamhetsförbud i somras, som senare hävdes.

Vid samma tillsyn i september framkom också att företaget inte informerat om en incident där en damm brast och föroreningar kan ha kommit i kontakt med Karholmsfjärden. De ämnen som kan ha spridits är till exempel arsenik, barium, nickel och zink.

Företaget är skyldigt att rapportera om händelser som kan ”leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Att gången är så står också i bolagets rutiner för egenkontroll.

De ansvariga för saneringen har till och från haft svårigheter att sanera området på ett sätt som följer lagar och förordningar, enligt Tomas Waara.

– Det har varit en hel del incidenter som inte borde ha hänt. Det har under delar av arbetet saknats kunskaper och en organisation för att klara det här, säger Tomas Waara.

Som menar att arbetet med att utföra saneringen på rätt sätt ligger i entreprenörens intresse.

– Det handlar ju till sist om att köpare av fastigheter ska känna sig trygga med köpet och bekväma med att saneringsarbetet.

För att kunna bygga området och få bygglov förutsätts också länsstyrelsens godkännande av saneringen.

Är du orolig för att arbetet med att iordningställa marken inte sker på rätt sätt?

– Det finns förutsättningar att sanera området på ett sätt så att det går att bygga bostäder och bedriva verksamhet. Vi har inte för avsikt att släppa igenom något halvdant, säger Tomas Waara.

UNT granskar Karlholms strand

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!