Domstol godkänner utbyggt slutförvar

Mark- och miljödomstolen har yttrat sig angående Svensk kärnbränslehanterings ansökan om utbyggt slutförvar i Forsmark.
Mark- och miljödomstolen har yttrat sig angående Svensk kärnbränslehanterings ansökan om utbyggt slutförvar i Forsmark.

Mark- och miljödomstolen godkänner Svensk kärnbränslehanterings ansökan om att bygga ut det befintliga slutförvaret i Forsmark. Nu är det upp till regeringen att fatta beslut.

Östhammars kommun 13 november 2019 13:06

Under onsdagen yttrade sig Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till regeringen angående utbyggnation av befintligt slutförvar i Forsmark. Domstolen anser att den sökta verksamheten kan tillåtas och yttrandet kommer att verka som en rekommendation till regeringen när ett beslut ska fattas. Mark- och miljödomstolen har prövat ansökan enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, som meddelar villkor enligt kärntekniklagen, har tidigare uppgett att man tillstyrker ansökan. Mark- och miljödomstolens yttrande gäller för både befintlig och utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall.

– Beskedet är såklart oerhört glädjande. Nu har vi två positiva yttranden vilket kommer underlätta den fortsatta hanteringen hos regeringen, säger Eva Halldén, vd på Svensk kärnbränslehantering.

Vad tänker du om regeringens kommande beslut i frågan?

– Det finns goda förutsättningar för ett positivt ställningstagande. Nästa steg, för regeringen, är att ställa frågan till Östhammars kommun, som har vetorätt. Därefter kan man fatta beslut om tillåtlighet, vilket bör kunna ske inom ett år, säger Eva Halldén.

I det utbyggda slutförvaret är det tänkt att rivningsavfall från svenska kärnkraftverk ska slutförvaras. Det är ungefär tio procent av avfallet från kärnkraftverken som är radioaktivt, resten kan tas om hand på konventionellt sätt. Förutsatt att regeringen ger klartecken förväntas byggnationen starta 2023.

MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, har stått kritiska till utbyggnationen och menar att det finns en risk för att regionala strömmar under havsytan trycker upp vatten som kan påverka slutförvaret och göra hållbarheten sämre än vad som beräknats. Johan Swahn, kanslichef på MKG kommenterar:

– Beskedet var tyvärr väntat, men det är anmärkningsvärt att domstolen kommer till den slutsatsen. Vi anser fortfarande att det finns svagheter i de modeller som används för att räkna ur hur snabbt slutförvaret kan börja läcka. Det finns stor anledning att följa upp frågan i fortsättningen, regeringen har en viktig roll när det kommer till att titta på den kritik som framförts, säger han.

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen ägde rum mellan 23 september och 3 oktober där bland annat domstolen höll syn på plats i Forsmark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa