Svag kontroll över förvaltningen

Följer tjänstemännen kommunstyrelsens beslut i Heby? Den frågan har nu utretts och det visar sig att det finns brister i den så kallade återkopplingen.

13 mars 2015 09:21

De hela tiden ökande kostnaderna som spräcker budgeten ligger bakom utredningen. Inga allvarliga brister har hittats bland de 19 beslut som slumpmässigt valts ut under år 2014. Förvaltningen har börjat agera i enlighet med uppdraget.

Men det visar sig att bara i ett fall finns en tidpunkt för när den skall ha utfört sitt uppdrag och inte i något av fallen framgår om eller när kommunstyrelsens önskar en återkoppling, det vill säga en specificerad redogörelse för vad som förevarit.

”Detta leder till svårigheter i den interna kontrollen och möjligheterna att besvara frågan om beslutet följs eftersom det är oklart när det skall vara verkställt och om återkoppling skall ske till kommunstyrelsen” står det i rapporten.

Bara två beslut är återkopplade (utöver de regelbundna ekonomiska uppföljningarna) och tre beslut rör planprocesser och där sker återkoppling automatiskt i nästa steg av processen. Men i inget av besluten framgår om eller när kommunstyrelsen önskar återkoppling.

Utredaren föreslår att det sker en bättring på den punkten, men att återkoppla varje ärende i särskild beslutspunkter innebär alltför mycket administration. Beslut av större vikt bör däremot återrapporteras till kommunstyrelsen på det sättet. Genom en högre grad av återkoppling torde styrning och uppföljning bli mer tydlig och effektiv och kommunstyrelsens ledamöter få bättre kontroll om vad som sker i förvaltningen, skriver utredaren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Lundgren