Förra året fokuserade Heby kommun på bemötande, effektivitet och förbättringar i hanteringen av företagares ärenden. Det gav resultat. I årets Nöjd Kund Index, NKI, blev Heby bäst av 55 medlemskommuner i Stockholm Business Alliance. De fick 80 av maxvärdet 100.

Årligen tillfrågas alla företag om den hjälp och service de fått i kontakt med kommunens myndighetsutövning. De får bedöma information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet inom sex områden.

Bäst betyg fick Heby inom serveringstillstånd, bemötande, livsmedelstillsyn och brandskydd. När det gäller miljö- och hälsoskydd och markupplåtelse var svarsfrekvensen för låg för att kunna bedömas.