Majoritet säger ja till Bålstabygge

Ett resecentrum med ny stationsbyggnad kommer först. Därefter bostäderna intill, med 17-våningshuset som kronan på verket.

26 april 2019 06:00

Det är de två första etapperna av den stora centrumomvandlingen i Bålsta.

Vid sidan av det höga trähuset, som det fanns en enighet om 2016, föreslås ett 16-våningshus i en senare etapp en bit därifrån.

Men kommunstyrelsens ordförande, Liselotte Grahn Elg (M), tror inte att Bålsta har två så höga hus de närmaste åren.

– Enligt plan- och bygglagen måste man ha variation när det gäller bygghöjden. Att vi nu tar nästa steg med en granskning av detaljplanen för området runt resecentrum innebär att vi möjliggör istället för att begränsa och förbjuda, säger hon.

En majoritet, 10-3 i kommunstyrelsen, röstade för förslaget tidigare i veckan.

Liselotte Grahn Elg understryker att det var en enig kommunstyrelse som för snart tre år sedan beslutade att gå vidare med markanvisning för 17-våningshuset i trä, Vidablick, det kommunala bostadsbolaget Håbohus uppmärksammade byggnad.

– Planarbete tar tid, det handlar om att se samhällsbygget på lång sikt. Vi ser resultatet om kanske 30 år. Nu kan vi inte riva upp och flytta eller hatta med nya förslag. Det blir en helt omöjlig situation, inte minst för våra tjänstemän.

Oppositionsrådet Agneta Hägglund (S) har varit politiskt aktiv under hela den tid som en utveckling av stationsområdet funnits med på agendan.

– Nu är det viktigt att det vi har talat om och arbetat med i tio år snart blir verklighet. Jag hoppas att vi så snart som det bara går har ett resecentrum på plats. Det har tagit alldeles för lång tid, säger hon.

Agneta Hägglund understryker att ett politiskt beslut sker efter granskningen, preliminärt i början av 2020.

– Under samrådet kom det in 34 synpunkter vilket är väldigt lite med tanke på planens betydelse. En viktig detalj är att kommunen äger marken och kan reglera rätt mycket i kommande avtal, säger hon.

I kommunstyrelsen röstade SD och Bålstapartiet, med tre av totalt 13 röster, mot att gå vidare med förslaget.

Huvudargumentet är att det inte ska byggas så högt och så mycket.

Oppositionsrådet Michael Rubbestad (SD) menar att de två etapperna runt stationsområdet är avgörande för hur Bålsta kommer att se ut och förändras under många år.

– Vi ser tyvärr ut att ha en majoritet för en kraftig förtätning av centrala Bålsta, flertalet höghus och ett modernistiskt stationshus som skulle hittas i vilken ort som helst i norra Europa, inte unikt på något sätt. Vi beklagar detta, säger Rubbestad.

Han menar att en majoritet av Bålstaborna tycker som hans parti.

Hur ser du på argumentet att planarbetet har pågått under flera år och att nya förutsättningar gör det ännu dyrare för kommuninvånarna?

– Det är beklagligt. Med en bättre dialog redan från start hade beslut kunnat fattats såväl snabbare som effektivare vilket hade resulterat i en lägre kostnad för våra invånare.

Detaljplan Bålsta torg

Samrådet hölls vid årsskiftet 2015/2016. Förslaget med 500-700 bostäder har därefter bearbetats och ställs nu ut för granskning. Bland annat har hushöjden för övriga hus, vid sidan av Vidablick, sänkts. De synpunkter som nu, skriftligen, kommer in sammanställs och besvaras av kommunen i ett utlåtande. Om betydande ändringar krävs, ställs förslaget ut på en förnyad granskning.

Om ingen överklagan kommit in, vinner planen laga kraft. Vid överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen.

Håbo kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand