Tillsyn för minskad övergödning

Omfattande åtgärder behövs för att förbättra vattenkvalitén i Örsundaån anser Vattenmyndigheten.

24 augusti 2019 15:00

Ett tillsynsprojekt inom Örsundaåns avrinningsområde gjordes av miljöenheten i Sala-Heby under 2017 och 2018. Syftet var att minska näringsläckaget i Örsundaån som mynnar ut i Mälaren vid Örsundsbro.

De främsta orsakerna till övergödningen är läckage av näringsämnen från bland annat jordbruk och enskilda avlopp. Örsundaån har sitt källflöde norr om Heby och ringlar sedan genom jordbruksbygder söderut via Altuna och Vånsjö till Alstasjön och Mälaren. Genom ån transporteras stora mängder fosfor ut i Mälaren vilken kan vara ett allvarligt miljöhot med algblomning och förändrad artsammansättning. Vattenmyndigheten vill därför att kommunerna längs ån prioriterar tillsyn av verksamheter som inverkar negativt på vattnet.

I tillsynsprojektet i Heby har 45 inspektioner gjorts, de flesta på hästgårdar men även andra djurgårdar har kontrollerats främst gällande lagring och spridning av stallgödsel.

Omkring 30 procent av de som kontrollerades hade brister gällande näringsläckage som behövde åtgärdas. Till största del handlade det om lagringutrymmen för gödsel som var dåligt utformade och inte förhindrade läckage till omgivningen. Lagringskapaciteten för stallgödsel var även många gånger för liten och man saknade tillräckligt stora spridningsarealer för gödseln.

Enligt utvärderingen har projektet lett till en ökad medvetenhet bland djurhållarna om vad problemen med näringsläckage och övergödning innebär och det har gett en insikt om hur komplext problemet med övergödning är.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund