Tre byggen av förskolor är pågående projekt. Först i kön står Örsundsbro förskola som ska vara klar till 2020.

Sedan följer Korsängens förskola, klar till 2021, och Grillby förskola, även den klar till 2021.

I investeringsbudgeten räknar man med en investeringskostnad på 69 miljoner kronor per förskolebygge.

Men det behövs fler förskolor än så. I dagsläget saknas det förskolelokaler med en växande befolkning. Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda förskoleplats inom fyra månader.

Dessutom har en stor del av de befintliga förskolorna passerat bäst före-datum. Lokalerna börjar kräva större underhåll. I några fall har de till och med angripits av fukt och mögel.

Bygget av två nya förskolor är under utredning. Det handlar om bygget av en förskola nära Skolstaskolan och en annan nära Hummelstaskolan.

Enligt Mats Flodin (M) kan det vara aktuellt för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att ta ett beslut om att gå vidare med planerna för förskolan i Skolsta på nästa nämndsammanträde.

Skolstautredningen består av två olika förslag: ett med sex avdelningar och plats för cirka 120 elever och ett annat med åtta avdelningar och 160 barn.

Förskolan i Skolsta kan stå klar första kvartalet 2022 om den beställs nu under våren.

I fall kommunen väljer alternativet med åtta avdelningar beräknas investeringskostnaden hamna på ungefär 72 miljoner kronor. En mindre förskola med sex avdelningar blir cirka 12 miljoner kronor billigare.

Även i Hummelsta utreds bygget av en ny förskola. Där finns också två alternativ; sex eller åtta avdelningar. Den befintliga förskolan i Hummelsta består delvis av paviljonger med tidsbegränsat bygglov.