Samråd om plan för bostäder i öster

Mellan 120-150 nya bostäder kan byggas vid Boglösarondellen där det nu är en hästhage och en handelsträdgård enligt den detaljplan som nu går ut på samråd.

9 september 2019 12:00

Tre olika fastighetsägare berörs av detaljplanen, och de ser olika typer av bebyggelse på fastigheterna i framtiden. I områdets västra del är tanken att bygga friliggande villor, i de östra delarna flerfamiljs- och flerbostadshus i högst två våningar. Den södra delen som gränsar till Ängslyckan och Österleden planeras för bebyggelse i BoKlok-stil.

I ett tidigare skede har kommunens plan-, mark- och exploateringsutskott (plex) återremitterat detaljplaneförslaget för vidare utredning av frågor som gång- och cykelvägar, busshållplatser och bullervärden.

I det förslag som sänds ut på samråd ingår en gång- och cykelväg som ska knyta samman villaområdet med områdena med flerfamiljshus, samt Boglösarondellen, och också med området Ängslyckan i öster och Gånsta i nordväst. i detaljplanen finns också en eventuell framtida gång- och cykelväg längs Österleden och Boglösavägen in mot Enköping.

För närvarande finns inga busshållplatser nära det kommande bostadsområdet.I planen hänvisas till den busslinjenätutredning som UL gjort och till att kommande busslinjenät bestämmer behovet av hållplatser. Den placering av hållplats som förordas ligger utanför detaljplaneområdet, väster om rondellen på Boglösavägen.

I det planförslag som återremitterades ingick att de bostäder som kommer att ligga närmast rondellen och vägarna ska förses med bullerplank. Nya bullerberäkningar som gjorts visar att det inte kommer att finnas behov av bullerplank.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille