Plan för nya hyresrätter i Örsundsbro

Upp till 50 nya hyreslägenheter kan komma att byggas i Örsundsbro de närmaste åren.

10 september 2019 06:00

Det är Korsbacken informationssystem AB som vill bygga nya flerbostadshus på marken mellan den nya brandstationen och villorna öster om Enköpingsvägen.

Ett förslag till detaljplan för det nya området har av plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex), skickats ut på samråd. I förslaget ingår förutom de nya bostadshusen som exploatören tänker sig att bygga ut i tre etapper också att kommunen köper den gamla banvallen som avgränsar området i öster och att den görs om till gång- och cykelbana.

I planen finns också en trottoar inritad längs Enköpingsvägen mellan den befintliga busshållplatsen vid Kvekvägen och bostadsområdet. "Trottoaren borde fortsätta även norrut mot Örsundsbro centrum" skriver förvaltningen i förslaget, men det berörs inte vidare eftersom det berör mark som inte ingår i det aktuella planområdet.

Flerfamiljshusen ska byggas i två våningar, och i den första etappen ska enligt förslaget i huvudsak små lägenheter om ett rum och kök byggas. De benämns studentlägenheter. I de två följande etapperna tänks lägenhetsstorleken vara blandad och även innehålla lägenheter med upp till fyra rum.

Utfarter från den äldre villabebyggelsen öster om vägen i riktning mot centrum går direkt ut på Enköpingsvägen. I det planerade nya området finns tre utfarter inritade, en från var och en av de parkeringsplatser som är kopplade till varje etapp.

I planförslaget finns också mark för en nya lokalgata mitt emot Lokevägen. Avsikten är att säkerställa att en framtida utbyggnad sydost om banvallen ska få en utfart till Enköpingsvägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille