Församlingshemmet, tidigare missionshus, ligger på mark för småindustriändamål. Grannfastigheten öster om församlingshemmet, vars ägare inte har något emot att sälja mark till församlingens parkering, har i planen delvis prickad mark, mark som avsattes för att ge Fjärdhundraborna tillgång till skogsområdet norr om församlingshemmet. Men marken har aldrig lösts in, och väster om församlingshemmet är en befintlig väg till samma skogsområde, en väg som går på mark planlagd för bostäder och handel.

För att bringa reda i planbestämmelserna kommer en ny detaljplan att tas fram, och den beräknas vara klar att antas i slutet av 2020.