Nämnden har föreslagit att justering av vissa taxor ska kunna beslutas av nämnden i stället för av fullmäktige.

Motiveringen är att konjunkturförändringar, effekter av lagändringar och eventuell påverkan på budget ses först i slutet av hösten, men beslut om budget och taxor fattas i juni.

Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att justering av taxor bör beslutas av fullmäktige eftersom effekten av högre avgifter för kommuninvånare i förhållande till kostnader för förvaltningar är en avvägning som bör göras av fullmäktige.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott håller med, och föreslår att kommunstyrelsen avstyrker förslaget från miljö- och byggnadsnämnden.