Hembygdsgårdarna på landsbygden är mötesplatser öppna för allmänheten och de har ett historiskt värde och en viktig social funktion i samhället.

I Uppsala län finns 81 hembygdsföreningar och omkring 65 av dem driver en hembygdsgård i någon form.

De ideella arbetsinsatserna är ofta stora inom föreningarna och för att hembygdsgårdarna ska kunna utvecklas har pengar avsatts i Landsbygdsprogrammet för olika typer av investeringar.

Ansökningarna om stöd till hembygdsgårdarna har dock varit få hittills och länsstyrelsen har därför gått ut i en kampanj för att få fler föreningar att söka stödet före årsskiftet.

– Det har gått lite långsamt, på två år har vi bara fått in fyra ansökningar, säger Martina Dernroth på länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

Att det är få ansökningar beror troligen inte på lågt intresse utan på att få föreningar känner till stödet.

Därför har länsstyrelsen under hösten och vintern drivit en kampanj för att informera om stödet och få fler föreningar att söka det. Två träffar har hållits hittills. Den första, som hölls vid länsstyrelsen i Uppsala, var en inspirationsträff där föreningarna möttes för utbyte av idéer.

– Vi såg att det fanns ett behov bland föreningarna att träffa varandra för att diskutera idéer och hur man kan utveckla verksamheten, säger Martina Dernroth.

Vid den andra träffen, som hölls hos Sparrsätra-Breds hembygdsförening, gavs information om vilka stödmöjligheter som finns och hur ansökningsprocessen går till.

Totalt har 17 hembygdsföreningar och ett 60-tal medlemmar deltagit vid träffarna.

Målet med stödet är att utveckla hembygdsgårdarna på landsbygden som besöksnäring och mötesplats. Man kan exempelvis få stöd för att installera vatten och avlopp, återställa gamla trädgårdar, rusta kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller ta fram information om bygden.

– Det handlar om stöd till fysiska investeringar, inte att ordna aktiviteter, säger Martina Dernroth.

Till hösten planeras en uppsamlingsträff där man går igenom vilka projekt som är igång och var föreningarna då står i sitt arbete.

– Vi måste besluta om pengarna senast i december, annars går de tillbaka eller till andra län. Det vore synd för det är pengar som är öronmärkta för hembygdsgårdarna i vårt län, säger Martina Dernroth.

Inom landsbygdsprogrammet finns även andra stöd att söka för investeringar i bygdegårdar och andra samlingslokaler.