Miljögifterna har minskat i Mälaren

Halterna av miljögifter har minskat i Mälarens bottnar. Men än når sjön inte god vattenstatus.

16 januari 2019 20:55

En stor kartläggning över miljögifter i Mälarens bottnar gjordes hösten 2017. Från 42 olika platser i hela Mälaren har prover tagits på bottensediment för att analysera miljögifter.

Resultatet från undersökningen visar att halterna av miljögifter minskat generellt sedan den förra undersökningen 2001 men att gränsvärdet för vissa ämnen överskrids vid en del provplatser.

Enligt undersökningen är det framför allt halterna av tributyltenn (TBT) som gör att Mälaren inte når god vattenstatus. TBT fanns i färg som använts på båtbottnar och ämnet har hormonstörande egenskaper som påverkar vattenlevande djur. Höjda halter finns bland annat i Svinnegarnsviken i Arnöfjärden söder om Enköping.

– Den delen är historiskt belastad genom Enköpingsån och de hamnar som funnits där. Det behövs väldigt små halter av TBT för att påverka livet i vattnet och det är lätt att överstiga gränsvärdet, säger Johan Axnér, vattenstrateg vid Enköpings kommun.

För bland annat kommuner som jobbar med miljögifter i enskilda områden är de datas om samlats in ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet. Rapporten kan användas vid exempelvis riktad miljötillsyn eller samhällsplanering.

– De uppmätta halterna i sedimenten kommer att ingå i den nya bedömningen av vattenförekomsternas kemiska status som ska göras nu under 2019, säger Gudrun Robinson, miljöutredare på länsstyrelsen i Uppsala.

De vattenförekomster (områden) som undersökts i Uppsala län är Ekoln, Skofjärden, Gorran, Lårstaviken och Arnöfjärden.

Tillsammans med andra undersökningar ska resultatet användas för att bedöma Mälarens status inom ramen för EU:s vattendirektiv, senast år 2027 ska Mälaren ha uppnått god vattenstatus.

Undersökningen är ett samarbete mellan länsstyrelserna kring Mälaren och Mälarens vattenvårdsförbund inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund