Länsstyrelsen kräver ny granskning

Detaljplanen för Möbelhustomten skickas ut på en ny granskningsrunda. Länsstyrelsen anser att en ny granskning krävs eftersom Hälsohuset tillkommit i planen efter samrådet hösten 2016.

4 maj 2018 12:00

Politikerna i kommunens plex-utskott beslutade därför i enighet vid torsdagens sammanträde att sända ut detaljplaneförslaget för ännu en granskningsrunda. Patrik Holm, plan- och exploateringschefen, tror att planen är färdig att sända ut på granskning inom en vecka, och berörda parter har sedan tre veckor på sig att komma in med yttranden. Detaljplanen kan sedan vara klar för antagande i fullmäktige i september eller oktober.

Länsstyrelsen har i sitt yttrande också påpekat att Möbelhustomten kan vara förorenad eftersom det tidigare funnits skrotverksamhet i området. I detaljplaneförslaget har det därför nu skrivits in att en komplett miljöteknisk undersökning av marken ska göras innan byggnation startas för att säkerställa att marken klarar kraven för känslig markanvändning.

Som EP skrivit om tidigare har boende i bostadsrättsföreningarna som är granne med de planerade nya byggnaderna haft många synpunkter på planförslaget. Det har gällt bland annat husens höjd och effekter de kommer att få för ljus och insyn i deras bostäder. Synpunkterna har kvarstått även efter att punkthusen från den ursprungliga samrådshandlingen togs bort och de nya husen i stället byggs i u-form längs Östra Ringgatan, Torggatan och Sandbrogatan.

I det reviderade planförslaget har inga ändringar gjorts av husens placering, och boendeparkeringarna ligger kvar i ett underjordiskt garage med infart från Sandbrogatan. Avsikten är enligt Patrik Holm att infarten till parkeringen ska ligga i den byggnad som vetter mot Sandbrogatan.

En oro som kommit fram i yttranden från kringboende har också varit att höjden i meter kan komma att bli den samma av konstruktionstekniska skäl trots att hushöjden nu sänkts från åtta till sju våningar. I det nuvarande planförslaget är därför tillåten nockhöjd mätt i meter inskriven.

Anders Wikman (NE), ordförande i plex-utskottet, är nöjd med det planförslag som nu skickas ut på ny granskning:

– Det har förändrat i rätt stora delar jämfört med samrådsförslaget. Nu är det ett balanserat förslag som tar hänsyn till utvecklingen i ett fungerande samhälle.

Även oppositionsrådet Ingvar Smedlund (M) är nöjd med planförslaget:

– Vi är helt överens i utskottet. Jag kan förstå att det finns ett visst missnöje bland de närboende, men förslaget har justerats och man får räkna med att staden förtätas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille