Kommunen undersöker digitalt utanförskap

Det digitala utanförskapet bland äldre och funktionshindrade i Enköping håller på att undersökas. "Vi vill veta vilka som är utanför, varför de är det och vad som kan göras åt det", säger äldreombudsmannen Elisabeth Sköld.

14 augusti 2019 17:00

I början av sommaren fick hon uppdraget att tillsammans med kommunens pensionärsråd och handikappråd se över frågan.

– Det finns ett utanförskap men det minskar. Nu är det gruppen 75 år och äldre som är minst digitala. Men även vissa funktionshindrade, socioekonomiskt utsatta och invandrargrupper kan ha problem, säger Elisabeth Sköld.

Under hösten ska de organisationer som deltar diskutera de viktigaste frågeställningarna utifrån tio framtagna frågor. Bland annat vill man försöka få svar på vilka som upplever utanförskapet, var det är man missar om man står utanför och vad det är som hindrar att man står utanför.

Vissa av dessa frågor har undersökts på nationell nivå tidigare och Elisabeth Sköld hade med siffrorna i en rapport som hon skrev för två år sedan. Där framkom det exempelvis att 42 procent i åldersgruppen 76 år och äldre inte använder internet överhuvud taget. Den vanligaste orsaken (47 procent) till detta uppgavs vara att personerna inte hade något intresse för det eller inte fann internet användbart. 24 procent gjorde det inte på grund av krånglig teknik. 6 procent hade inte tillgång till dator, 4 procent hade inte tid och 3 procent tyckte att det var för dyrt.

Elisabet Skölds undersökning ska också omfatta förslag till åtgärder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anette Östlund

Ämnen du kan följa