Kommunen riskerar förorena dricksvattnet

Dricksvattnet i Håbo riskerar att förorenas av kommunens renade avloppsvatten och nu måste utsläppstuben flyttas. Kostnad – 13 miljoner kronor.

5 juni 2019 06:00

2017 menade mark- och miljödomstolen att platserna där Håbo släpper ut kommunens renade avloppsvatten och tar upp dricksvattnet ligger för nära varandra. Det innebär en risk för att sjukdomsframkallande virus och bakterier kan hamna i dricksvattnet. Utifrån denna säkerhetsrisk uppmanades Håbo kommun att flytta avloppstuben där det renade avloppsvattnet rinner ut i Mälaren. Håbo kommun överklagade domen med argumentet att vinsterna med en flytt av avloppstuben inte överväger kostnaderna. Nu i maj avslår mark- och miljööverdomstolen överklagan och avloppstuben måste flyttas så snart som möjligt.

– Nu är det bara för oss att verkställa, säger Krister Nilsson, va-chef för Håbo kommun.

Enligt domen bör avloppstuben flyttas längre bort från det ställe där kommunen tar in sitt dricksvatten. Den rekommenderade flytten av utloppstuben är 270 meter längre ut i farleden vid Björkfjärden i Mälaren.

– Vi vet inte exakt hur mycket avloppstuben kommer att förlängas men uppskattar kostnaden till cirka 13 miljoner kronor, säger Krister Nilsson som ännu inte kan precisera en tidsplan annat än att han inom kort kommer påbörja diskussioner med kommunens miljökontor.

I domen står det att syftet med flytten är att förhindra smittspridning av sjukdomsframkallande virus och bakterier till dricksvattnet. Domstolen menar att människors hälsa är det främsta motivet till att även kostsamma åtgärder bör vidtas, liksom det starka allmänintresset med en tryggad framtida dricksvattenförsörjning. Även framtida scenarior med klimatförändringar har vägts in.

– På den punkten tycker vi onekligen olika. Vi menar att kostnaden för flytten inte är motiverad och att domen saknar grunder ur ett klimatanpassningsperspektiv. Men jag har självklart respekt för deras argument, säger Krister Nilsson.

Samtidigt som rättsprocessen pågått har kommunen tagit fram handlingsplaner för både vatten och miljömål, där en prioriterad målsättning är att säkerställa att Mälaren är frisk och livskraftig. Kommunen har också ett projekt för att klimatanpassa dricksvattnet. Att samtidigt överklaga en flytt av avloppstuben för att det blir för dyrt kan uppfattas gå stick i stäv med dessa ambitioner likväl som de gemensamt beslutade miljömålen.

– Tyvärr styr ekonomin allt för ofta vilket kan innebära dyrare konsekvenser för framtiden, säger Anna Atterlöf, miljöstrateg på Håbo kommun.

Håbo kommuns miljömål

2015 antogs en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun. För åren 2017-2020 finns en kommunövergripande handlingsplan med prioriterade mål. Ett är att "en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning samt öka kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga."

www.habo.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristin Karlsson